Sudetští Němci mají novou strategii

Autor: Eva Hahnová | Publikováno: 27.4.2006 | Rubrika: Politika
Ilustrace

Sudetoněmecký politický život se modernizuje a jeho současní představitelé hledají nové metody a nové obsahy své činnosti. Začali sázet na celosvětový trend historického revizionismu, který jim otevírá nový úhel pohledu na druhou světovou válku.

Jednu ze změn zviditelnila nedávná návštěva předsedy rakouské pobočky Sudetoněmeckého landsmanšaftu v doprovodu skupiny vídeňských poslanců v Lidicích a Ústí nad Labem. Až donedávna byly totiž v sudetoněmeckém prostředí vzpomínky na nacismus zamlčovány. Dnes je rakouský list Sudetenpost hrdý na novou linii svého vedení a dává ji za příklad Česku. Návštěva Gerharda Zeihsela v Lidicích byla podle něj gestem usmíření spojeným s nadějí, "že vláda v Praze podanou ruku příjme". Takový "zázrak na Vltavě" lze však do příštích voleb těžko očekávat, dodal komentátor listu se zdánlivým porozuměním, ale i s tradičním rozhořčením nad údajnou hrubou necitlivostí českého národa, který si stále ještě troufá stavět pomníky Benešovi: "Není ksicht tohoto muže stejně urážlivý pro pocity sudetských Němců jako karikatury Mohameda pro Muslimy?" (26. 3.)

Pro historicky vzdělaného pozorovatele nabízí Sudetenpost často překvapující obrazy minulosti. I nejnovější vývoj naznačuje neobvyklou formu vzpomínání: fotografie z nového putování po památkách minulosti českých zemí byly totiž doplněny informacemi o tom, že v Lidicích bylo vzpomenuto "českých obětí masakru z roku 1942", zatímco v Ústí byla vzdána čest "sudetoněmeckým obětem pogromů roku 1945". Užití singuláru a plurálu je výrazem tradiční sudetoněmecké představy, že zatímco Češi prožili válku v údajném protektorátním blahobytu narušeném pouze jedním masakrem v Lidicích, stali se sudetští Němci obětí mnoha podobných zločinů: "Lidice byly strašně nafouknuty. Češi sami zopakovali ,Lidice` vůči sudetským Němcům tisíckrát," napsal již v roce 1948 slavný Pater Emmanuel Reichenberger.

V průběhu minulých dvou let dospěli sudetoněmečtí politici k závěru, že dřívější zahraničněpolitický nátlak na ČR nebyl úspěšný. Jejich nová strategie hledá podporu mezi mladou generací českých občanů s cílem transformovat česko-německé konflikty do vnitropolitické kontroverze v Česku.

Podle sdělení svého mnichovského listu Sudetendeutsche Zeitung z 25. 11. 2005 se Spolkový sněm sudetoněmeckého landsmanšaftu rozhodl, že v roce 2006 uspořádá tzv. celostátní kampaň k vyhnání sudetských Němců. Za tímto účelem vyzval své spolkové a zemské organizace k veřejným demonstracím ve velkých městech. Cílem je informovat média o tom, že se sudetští Němci stali před šedesáti lety obětí genocidy. Jednotliví členové byli vyzváni k účasti na centrálně organizované poštovní akci, v jejímž rámci budou rozesílány letáky s informacemi o "Benešových dekretech, o ztrátě domova, o německých obětech a o požadavcích Sudetoněmeckého landsmanšaftu k zahojení ran způsobených bezprávím vyhnání". Výrok "vyhnání je genocida" se stal heslem roku 2006.

V rámci této kampaně se Spolkový sněm sudetoněmeckého landsmanšaftu obrátil nedávno na Českou republiku s novou výzvou k tzv. přímému dialogu. Jeho cílem má být uznání odsunu za zločin genocidy, kterým se v rozporu s mezinárodním právem provinilo Československo a kterému údajně padlo za oběť 250 000 lidí (odkazy na mezinárodněprávní legitimizaci odsunu Postupimskou konferencí a zjištění společné česko-německé komise historiků, že v poválečném Československu zahynulo nanejvýš 30 000 Němců, jsou stále ještě zamlčovány). Parlament a vláda ČR byly vyzvány, aby se distancovaly od odsunu stejným způsobem, jakým německé státní orgány odsuzují nacistické zločiny. Dále byl zopakován požadavek zrušit Benešovy dekrety a vyslovena výzva k tzv. bezpodmínečnému vyjednávání o vyřešení údajně otevřených majetkových otázek. Novým tématem těchto požadavků se stala ochrana tzv. německých uměleckých děl především z doby gotiky a baroka, která údajně chátrají na území ČR. Státní orgány a elity ČR mají prý navíc vzdát svoji politiku "blokády" a začít vyjednávat se zástupci sudetoněmecké národnostní skupiny v tzv. evropském duchu.

Mezi mladými Čechy a Němci se dnes politické programy tohoto druhu těší podobně velké popularitě, jako se kdysi mnoho lidí nadchlo pro tzv. generální linii KSČ. Morální apel, aby bylo odsouzeno bezpráví, jehož obětí se v minulosti staly miliony bezbranných lidských bytostí, okouzlil v poválečném Československu také především velkou část tehdejší mládeže. Komunistická propaganda tehdy v dramatických projevech odsuzovala brutální střílení do dělníků v předválečném světě, marxističtí historici nabízeli vědecké studie o tzv. třídním boji v kapitalismu a levicoví novináři s oblibou připomínali vzpomínky dělnických vůdců, vyprávějících o zkušenostech z věznic první republiky. Příslušníci nekomunistické části veřejnosti, poukazující tehdy na zkreslování dějin předválečného Československa, byli kritizováni jako nepoučitelní obhájci minulého světa; o poukazech nekomunistických hlasů na protiliberální tendence poválečného politického vývoje, který tehdy nové obrazy dějin pomáhaly legitimizovat, rozhořčení nadšenci zdánlivě nového morálního cítění vůči předválečnému světu odmítali diskutovat. Dnes se stal předmětem podobně zjednodušujícího historického revizionismu poválečný svět, a to nejen v Česku.

Ve slovinské metropoli Lublani se návštěvník muzea dějin 20. století setká s neočekávanými obrazy dějin 2. světové války. Dramatická líčení poválečného zacházení se slovinskými kolaboranty zastiňují příležitostné zmínky o roli Německa v letech válečných. Novým sloganem se stal verbální obraz "Hakenkreuz a Titova hvězda", který reprezentuje slovinskou variaci nového trendu, zamlžujícího rozdíly mezi zločiny nacismu a komunismu. Ve Slovinsku jej podporuje nová pravicová vláda, pod jejímž patronátem bylo lublaňské muzeum reorganizováno. Pokusy rehabilitovat bývalé kolaboranty s okupačními úřady nacistického Německa a stavět partyzánský odboj na roveň nacismu vzbudily protest mnoha slovinských historiků. Podobně jako českých debat o odsunu účastní se slovinských debat živě i německá média, která ani v kauze Slovinsko nereferují o kontroverzích, nýbrž podporují pouze jednu stranu.

V Česku známý korespondent německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, Karl-Peter Schwarz, napsal např. 5. 12. 2005 v článku o "poválečných zločinech" ve Slovinsku, že "většina zločinů, po jejichž stopách se dnes jde, se odehrála před více než šedesáti lety", že byly poté tabuizovány a jsou teprve dnes odhalovány. Otom, jak slovinští historici o odplatě v poválečných letech bádají a píší, sice čtenáři informováni nebyli, ale údajné staré mýty o válce a partyzánech prý již udržitelné nejsou. Schwarz se netají svými sympatiemi pro revizi dějinných obrazů a prezentuje slovinské historiky jako zaslepené levicové odpůrce kritického dějepisectví.

V nejnovějším čísle časopisu Transit, vydávaném vídeňským mezinárodním ústavem Institut für die Wissenschaften vom Menschen, obohatil projekt revizionismu slavný americký historik Norman Naimark o nový pojem: "zabíječská pole evropského východu". Polsko, Ukrajina, Litva a Bělorusko se prý staly v letech druhé světové války místem nejstrašnějšího pustošení v paměti lidstva; tento soud je ilustrován obrazy masového vraždění nejrůznějšího druhu, ale v popředí zdaleka nestojí zločiny nacistické. Jako provinilci jsou zde kolektivně odsouzeny tři národy stejnou měrou, totiž Němci, Poláci a Ukrajinci. Naimarkův obraz "zabíječských polí" je zaměřen především proti údajnému mýtu polského komunistického nacionalismu, který prý neprávem považoval Polsko za oběť německé agrese. V Naimarkových očích se totiž nejen polský národ jeví jako spoluviník holocaustu, ale Polsko navíc i jako země kolektivní pomsty vůči Němcům, země pogromů a vražedné války proti Ukrajincům - kteří sami na tom však nejsou v tomto dějinném obraze o nic lépe. Obraz druhé světové války jako "zabíječských polí evropského východu" (o západní části kontinentu je zde pomlčeno) prý má prospět na cestě k lepší budoucnosti.

Norman Naimark se sám již před několika lety významně zasloužil o popularizaci tehdy nového konceptu odsunu jako tzv. etnické čistky. Jeho kniha Plameny nenávisti, která právě vyšla česky, je, jak ukázal znalec odsunu Tomáš Staněk, plná faktografických chyb a neopodstatněných soudů. Naimarkův pokus sestavit zběžné historické skici do jedné velké fresky údajně celoevropských trendů dějinného vývoje a shrnout jejich společné rysy pod jedním jmenovatelem se rychle zalíbil nejen četným politikům, ale i historikům. Naimark sice, jak sám přiznává, českým dějinám nerozumí, a jak Staněk ukázal, ani je nezná, ale v jeho obraze "etnických čistek" reprezentuje český národ spolu s Poláky dva hlavní zdroje tzv. plamenů nenávisti, které prý šlehaly ve 20. století od Kavkazu přes Turecko až do Prahy. Kvůli odsunu se v tehdejším Naimarkově modelu dostalo československým dějinám čelného místa, ale do nejnovější variace Naimarkova revizionismu zahrnuty nebyly.

Jestli má být Beneš, východní či celá Evropa postavena na pranýř, sice není jasno, ale východní části kontinentu bývá každopádně připisována zodpovědnost za zločiny, které prý postihly 30, někdy 50, a často dokonce prý 70 milionů Evropanů. Jako oběti jsou uváděny nejrůznější národy, např. Arméni, Řekové, Inguši či Tataři, ale zahrnovány jsou i židovské oběti holocaustu. Za nejpočetnější skupinu obětí údajného scestí evropských dějin ve 20. století jsou vydáváni Němci, takže by se po úspěšném naplnění cílů současného historického revizionismu dostalo Německu po dvou světových válkách 20. století konečně uznání obětního beránka moderních evropských dějin, které pro sebe reklamovali již nacisté.

Tak jako komunističtí agitátoři vytrhávali z historického kontextu nejrůznější příklady tzv. třídního boje a sestavovali z nich obraz evropských dějin jako boje dělnické třídy proti kapitalistům, konstruují dnešní zastánci historického revizionismu obrazy dějin tzv. etnických čistek, přesídlování, vraždění a všestranné perzekuce německého národa a kolaborantů s nacismem jako obětí jakéhosi moderního spiknutí na evropském kontinentě 20. století. Na ideály liberální demokracie, které stály u zrodu nového evropského pořádku po první světové válce a teprve na konci 20. století byly na (téměř) celém evropském kontinentě prosazeny jako vůdčí hodnoty politického života, nebývá v dnes novém historickém revizionismu vzpomínáno. Především se ale vytrácí vzpomínka na specifické rysy nacismu a společné úsilí milionů těch Evropanů, kteří se zasloužili o osvobození většiny evropských národů od brutálních nacistických pokusů o hegemonii na evropském kontinentě. Dnešní spory o dějiny odsunu Němců z Československa nejsou jen regionálně specifickou česko-sudetoněmeckou kontroverzí. Na pozadí jejich souvislostí se současným historickým revizionismem se i v nich ukazují daleko závažnější a zdaleka ne nové problémy historického vědomí.

Ani sudetoněmecká kampaň za označení odsunu za genocidu není nová. Již v poválečné době srovnávali bývalí nacisté-jako např. známý sociolog Eugen Lemberg – odsun Němců z území, která patřila v letech 1939–1945 k Velkoněmecké říši a po válce k Československu a Polsku, s holocaustem: "Čeho se dopustili Němci na Židech, toho se dopustili Češi a Poláci na Němcích." Dnes se však těmto pokusům o revizi obrazů dějin druhé světové války a zastínění nacistických zločinů připomínáním ojedinělých příkladů brutálního násilí z poválečného světa dostává široké podpory v celosvětovém trendu historického revizionismu.

Eva Hahnová, Hans Henning Hahn, Lidové noviny, 22.04.2006

www.klaus.cz

8755 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení
Komentáře


Re: Sudetští Němci mají novou strategii
(Cynik, 27.4.2006 9:03:21)
Odpovědět
Pokiaľ sa na vec nedívame realisticky, revizionizmus priam kvitne. Pripustí vôbec niekto, že z Poľska sa nekonal žiadny odsun Nemcov, ale konal sa odsun Nemcov z nemeckého územia, aby mohlo vzniknúť Poľsko v nových hraniciach? Ja berem históriu ako sa udiala a nie ako si ju želám vidieť, preto o sebe hovorím, že som cynik.
Re: Sudetští Němci mají novou strategii
(Josef, 28.4.2006 13:53:11)
Odpovědět
Dane!
Otazkou je, kteri politici potrebuji sedesat let po valce tahat stare spinave pradlo, aby vzbudil v lidech nenavist a tim ziskal politicke body. Malo kdo si umi predstavit situaci po valce, kdy hrozil hladomor a to co se deje dnes v Iraku, kde privrzenci stareho rezimu se snazi skodit a vrazdi a nici co se da, to se delo po valce take, kde rozprasene zbytky SS prepadaly konvoje s jidlem a s leky i kdyz Nemecku v r. 1946 hrozil hladomor. Pacifikovat Nemce vzalo dalsi ctyri roky nez se mohly uskutecnit volby a vytvorit v r 1950 spolkovou republiku. USA stala zapadni Evropa dalsich 440 miliard $ hospodarske pomoci ( prepocteno na dnesni $) a dluh vylezl na 150% HDP. Celou valku Americane kupovali t.zv. "War Bonds" tedy bumazku, kde vlada slibila ze pohledavka bude zplacena za 5, 10 az 15 let. Takze cast vyplat se hned vracela zpet a tim vlada financovala valku a pomoc Evrope. Touto obeti americkeho lidu si USA zajistily, ze uz 60 let se v Evrope nevalcilo. Problem je, kdyz to same co v zapadni Evrope se dnes snazi vytvorit na strednim vychode, tak jsou za to prave Evropou nejvice kritizovani. Problem evropskych politiku je, ze nic noveho nenabizi a hlasy volicu ziskavaji vyvolavanim zavisti a nenavisti v davech a pak se divi, ze se nedari Evropu sjednotit.
Stejne tak americka levice take nic noveho nenabizi, nez tridni boj a vyzsi dane.
Danův omyl
(A.S. Pergill, 28.4.2006 23:51:25)
Odpovědět
> Se sudeťáky se měl vést soudní spory,
> měli být obžalováni atd.

Tohle bylo technicky neproveditelné. Mezi sudeťáky působili neustále nacističtí aktivisté a hlídali "omertu".
Soudní procesy by buď všechny Němce (nebo skoro všechny) osvobodily pro nedostatek důkazů (což by byla voda na mlýn komunistů, kteří i tak kritizovali "drtinovskou justici" za přílišné párání se s kolaboranty - po bitvě každý generálem, bolševický převrat v únoru 1948 byl hudbou budoucnosti, tehdy se ale počítalo s možností, že podobná akce by takovýto převrat vyvolat mohla).
Druhou možností by byla nějaká parodie na soudní procesy, kde by se k alibi poskytovaném jinými osobami nepřihlíželo, např. podle národnostního klíče, a rozsudky by byly v zásadě předem dané. (Opět demokratičtí politici vč. Beneše nemohli tušit, že přesně takto zdegeneruje československá justice o pár let později pod taktovkou komunistů; naopak se snažili o její regeneraci do civilizované podoby po ranách, které utrpěla v období okupace - část soudců zlikvidována okupanty, část morálně provařená spoluprací s nimi.)
Takže ten odsun byl zvolen jako nejmenší zlo. Navíc nešlo o "trest", jak se nám snaží sudeťáci namluvit a jak jim přizvukují i někteří jejich lokajové, ale o vyřešení spolužití se zločineckým etlikem, s nímž nemůže žádné jiné etnikum bez konfliktů žít v rámci jednoho státu. Nelze tudíž na tento akt pohlížet z pozice nějakého "souzení" nebo "posuzování viny". Němci byli navíc odsuniti téměř ze všech Evropských zemí postižených předchozí německou okupací, takže se nejedná o problém ryze český/československý.

A snad ještě jednu poznámku:
Prakticky vše, co Němci píší ve svých memoárech a další literatuře o odsunu, se ukazuje jako snůška nehorázných lží, jakmile se to podaří konfrontovat s realitou.
Jako konkrétní příklad: Vzpomínám na článek jakési Němky o vyhnání Němců z Brna do Pohořelic, v němž dramaticky líčí, jak se desítky ne-li stovky ubohých vyhnanců utopily v rozvodněné řece. Problém je, že na celé trase onoho "pochodu smrti" se křižuje jediná vodoteč, v níž si jezevčík nenamočí bříško a dospělý člověk ji překročí delším krokem. Takže dramatické topení se prostě technicky konat nemohlo, nebylo kde a v čem.
Re: Sudetští Němci mají novou strategii
(LJM, 29.4.2006 11:22:30)
Odpovědět
Co mě osobně nasírá k nepříčetnosti, je fakt, že sudetští Němci nejenže se zrušením Benešových dekretů spojují majetkové, nýbrž i územní nároky! Taková nestoudnost! Argumentují vyhnáním a sami nás chtějí vyhnat z prostoru, který patřil k českému státu již od 10. století!!!
Re: Sudetští Němci mají novou strategii
(Nováček, 2.5.2006 15:30:09)
Odpovědět
Podle poměru k celkovému počtu obyvatel, by si mohli nárokovat, po zrušení dekretů, stejný díl majetku a tady by se nerozděloval na moje, vaše nebo státní, ale jednalo by se o celý majetek, včetně soukromého. A ústavní soud v čele s p.Rychetským, již jednou prohlásil, že staré křivdy se musí napravovat, ať to stojí co to stojí.
Re: Sudetští Němci mají novou strategii
(Josef, 29.4.2006 13:30:28)
Odpovědět
Dane!
Napsat, ze USA vydelaly na valce je komunisticka propaganda! Az pojedes na vylet do zapadni Francie, tak se zastav treba v Normandy a zamysli se . Na sestnacti hrbitovech lezi kolem 80 000 mladych kluku, nejen z USA Britanie a Kanady, ale dokonce az z Australie a Noveho Zelandu! Jestli toto povazujes za profit tak neminim dal diskutovat. Proc bych nemohl prirovnat Iraq s Nemeckem? Fasismus je fasismus a nezalezi na privlastku jestli nacisticky nebo islamofasisticky. Proto to vzalo v Nemecku 5 let vytvorit vladu a v Iraku jenom tri roky, kde uz meli troje volby a vlada zacina pracovat. Iracka armada a policie uz kontroluje 3/4 uzemi a jsem zvedav az se US-Army na podzim zacne stehovat domu, co si evropska propaganda vymysli. Predpovidam, ze budou tvrdit, ze USA v Iraku prohraly. Kdyz vidim, jak nemecka orlice laskuje s ruskym medvedem, tak mozna skutecne mely USA odejit ze zapadni Evropy a nezdrzovat je na ceste k zapadnimu pojeti socialismu s lidskou tvari. ---------------------------
We know socialism and communism don’t work — look at the history of the Soviet Union and the current stagnation in Europe. Cuba is a disaster; Latin America is heading that way. So the answer is to have a vibrant capitalist system that enforces a moral ethic upon its more successful to think of the general commonwealth. Politically, we’ve been there before at the turn of the century, which gave us needed anti-trust legislation, and later, in the post-depression, watchdog agencies on Wall Street. Our system is an arena where the fittest survives and creates wealth that filters down — but it won’t work if those stronger feel that they have no respect for the rule of law or the ethnical concerns of millions that will never share a modicum of their privilege.
Victor Davis Hanson a Senior Fellow at the Hoover Institution, Stanford University.
Re: Sudetští Němci mají novou strategii
(Josef, 1.5.2006 2:50:18)
Odpovědět
Dane!
Alespon jeden nazor ti nemohu vyvratit kdyz jsi me nazval : "Uprchlík z USA, vlastenc Josef"
Jinak vsechno ostatni mas spatne!
Neminim s tebou probirat druhou svetovou valku. Podle tvych zdeformovanych nazoru je to marne. Z naroda, ktery zavinil dve svetove valky udelas postizene, kterym vsechno rozbombardovali, ukradli stroje, vedce a patenty a presto se dokazal stat prakticky za par let druhou ekonomickou velmoci sveta!
A co DDR?
Z Iraku bude demokracie at se to Evropanum libi nebo ne. Ze zbytku Al-Kaida, kteri vrazdi i sve lidi vybuchy v Mesitach a evropska inteligencia jim rika partizani bojujici za svobodu, to jsou ty same zivly jako byly zbytky SS po druhe svetove valce. Problem jak vidis je komu fandis. Sadam byl tyran a hromadny vrah a jestli si nekteri evropane mysli, ze se Iracanum pod Sadamem libilo, tak jsou na omylu. Prehlizi, ze k volbam se dostavilo 70% volicu i prez hrozby islamiofasistu, ze kdo bude volit bude zabit. Behem trech let maji vladu, o dva roky drive nez NSR. A zapadoevropsti revansiste jsou ted radi, ze si do CR mohou dojet nacepovat benzin, protoze mame nejlacinejsi benzin v Evrope! A pritom si nakoupi levne zradlo stejne jako za nasi prvni republiky - dejiny se opakuji!

Radeji ti to podam timto zpusobem:
Psal se rok 1936 kdy Hitler se netajil tim, ze svet bude patrit germanske rase a zfanatizoval narod na tolik, ze sel s presvedcenim valcit prakticky s celym svetem. Navic, svymi sliby, ze zachrani Evropu od bolsevismu ziskal sympatie nekterych politickych skupin nejen v Evrope ale i v USA, ktere varovne hlasy o nebezpeci nemecke expanze prehlizely. Pritom to byl posledni rok, kdy se jeste Hitler dal zastavit.
Nyni, sedmdesat let pozdeji je na scene druhy Hitler, Mahmoud Ahmadinejad, ktery tvrdi, ze svet bude patrit Alahovi a dokonce se snazi si vyrobit atomovku, a vubec se netaji tim, ze prvnim na koho ji vyzkousi bude Izrael a druhy, koho znici bude satan USA.

Evropa znovu preslapuje a nevi, jestli se priklonit k Rusku a k Cine, kterym se USA na svetove scene ideologicky nehodi, a jako ekonomicky konkurent se USA nehodi ani Evropske Unii. Takze bouchnout atomovku v New Yorku a dalsich mestech na lodich stojicich v pristavech a tim ochromit USA se mnohym Evropanum zda jeko dobry napad. Dlouholeta masaz mozku evropanum, ze nejvetsi nepratele miru jsou Izrael a USA, vede k tomu, ze prehlizi, ze historicke uzemi Islamu Islamofasisti povazuji nejen Palestynu, ale i Spanelsko a cely Balkan a tato uzemi chteji islamofasisti take zpet pod islam a brousi si zuby na Anglii a Francii.

Takze dejiny se pripravuji znovu opakovat, tentokrate v atomovem veku. Mahmoudovi je padesat let a je presvedcen, ze to bude stat hodne krveproliti, ale pevne doufa, ze se dozije sveta, ktery bude cely patrit Alahovi. Zni to ztrestene, ale on je mluvci nabozenskych fanatiku iranskeho rezimu a rekne jenom to, co si oni preji a jenom reprodukuje, jak si oni usporadani sveta predstavuji.
Re: Sudetští Němci mají novou strategii
(Josef, 2.5.2006 13:07:28)
Odpovědět
Dane!
Kde ty drby beres?
"Výsledek pro spotřebitele v Evropě? Jediný - dražší americké oblečení, potraviny nebo papírové výrobky".
Papirensky prumysl a tezbu dreva v USA uz davno zlikvidovala Kanada a neverim ze USA vozi do EU textil. Protoze lehky prumysl se v globalni ekonomii polozil prvni a i boty pro US Army jsou Made in CHINA. Vaskere spory jsou z duvodu nizsich dani ktere maji firmy v USA.
Brittove maji na prodej svuj podil v Airbus(u). Zajimal jsem se cast koupit, ale bylo mi divne, ze to prodavaji, kdyz nyni zacnou letadla prodavat a zacne chodit profit a zjistil jsem, ze A-380 superjumbu se pri testech ulomilo kridlo uz pri nizsim zatizeni nez prodelava v turbulenci. Tak jsem z toho vycouval. V Iraku EU prisla o odberatele zbrani, jinak ropne zdraje byly zanedbany a bez udrzby, jeste dnes se to snazi opravit a dat do plneho provozu.
Proc ale, kdyz se jedna o obchodni soutez si musi EU pomahat nadavkami na Americany a budit v lidech nenavist k nasemu presidentovi? Me ta atmosfera pripomina dobu cesty k socialismu , kdy neustalym strasenim zapadonemeckym revansismem a americkym imperialismem odvadeli komunisti pozornost od domacich problemu.
Re: Sudetští Němci mají novou strategii
(Josef - patriot /CZ/, 2.5.2006 18:07:36)
Odpovědět
Dane!
Co rikas nadpisu z dnesnich novin? :

"Microsoft and Google Set to Wage Arms Race"!

Microsoft celi konkurenci od Google investici 2 bilionu $$ a zaroven celi Aple Computers se svym Mac programem, ktery jiz ziskal 20% US trhu a EU zada rozbit Microsoft, a soudi firmu protoze ji poklada za monopol!
Takze EU zakony na priklad co je monopol jsou asi trochu jine!
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

euPortal.cz

Mají bědující africko-blízkovýchodní běženci, co žádají o evropský azyl, zlaté prsteny, několik zlatých řetězů a jejich malé děti mají iPhony? Čtěte nepříjemnou pravduOsmnáctiletý muslim ze Somálska, který brutálně znásilnil a těžce zbil náctiletou dívku, vyvázl jen s veřejně prospěšnými pracemiTo je smrtící, přijdou krvavé tragédie. Nenávist k Čechům, obludnost, zrada, sebevražda, kolaboranti, bordel, populistické bláboly. Zemanův projev o uprchlících má vážnou dohruPoslechněte si slova arogantního "českého" novináře, který nenávidí naši zemi a český národ a nevidí si do huby. Je to fakt síla. Připravil pro Čechy strašlivý trest Pavel Bělohrádek se ještě nevzpamatoval z té ostudy, kdy navrhoval zvýšit porodnost českých žen pomocí přísunu nadržených statných černochů a už je tu další perla...

euServer.cz

Slyšel někdo někdy většího blba?Zdeněk Bakala, štědrý sponzor knihovny Václava Havla, rozprodává své majetkové podíly v Čechách, aby se s takto získanými penězi mohl evakuovat do jiné země

ePortal.cz

Brilantní text o petici vědců proti "xenofobním Čecháčkům". Pokud si jej přečtou, puknou jako přezrálé rajčeSocánek Sobotka, co se vždy jen vezl, a buran Bureš chystají děsivou prasárnu. Možná ale nakonec cuknou

Eurabia.cz

Zakladatel islámu trpěl příznaky psychózy a schizofreniePřednáška v Praze o izraelsko-palestinském konfliktu

FreeGlobe.cz

Jak přežít ekonomický kolaps (3) Zbraně, munice a další vybaveníBojí se vaše dítě zubaře? Tak to jste asi pedofil

Nezdravi.cz

Vtip o očkování10 míst s nejvyšší mírou toxicity jsou varováním o stavu naší společnosti

ParlamentniListy.cz

FOTO Ja som kokot, ja som policajt. Sledovali jsme akci slovenských nacionalistů proti imigraci. Nestačili jsme se divit, raději se podívejte samiJiřino, kde to můžeme podepsat? Můj dávný žák Miloš Zeman... Socioložka Šiklová na rovinu k uprchlíkům
Články autora
Průzkum
Nelegální imigrace Měly by se lodi s nelegálními imigranty vracet zpět stejně jako nelegální imigranti a v krajním případě tyto lodi potápět? Měli by se nelegální imigranti, pokud překročí hranici a odmítnou poslechnout výzvu k návratu, střílet?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour