TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 6.9.2011 | Rubrika: Studie
Ilustrace

Žádný publicista nevzpomenul, že letos na podzim (2005) uplynulo sto let od tzv. Judovy aféry, která se bezprostředně dotýká prvního prezidenta Československé republiky T.G.Masaryka. Je třeba, aby o tomto muži zazněly i trochu jiné hlasy, než jaké obvykle slyšíme. Není pochyb o tom, že Masaryk se zasloužil o vznik samostatné republiky (i když dosud nebyla náležitě zodpovězena otázka, jestli Rakousko-Uhersko nemělo přece jen raději zůstat zachováno, ale to by bylo na jiný článek). Za první republiky byl vytvořen kolem Masaryka „tatíčkovský kult“, který vyzvedával jeho údajnou čestnost, pevnost charakteru a lásku k lidem. Tuto úctu k „prezidentu Osvoboditeli“ pěstovali i někteří katolíci z lidové strany. O Masarykovi se hovořilo a psalo jako o křesťanovi, byť evangelického a nikoli katolického vyznání.

Polistopadová demokracie se opět na základě iniciativy Václava Havla přihlásila k Masarykovu odkazu. Jeho pomníky, odstraněné komunisty, opět zdobí náměstí a parky našich měst, ulice a školy opět nesou jeho jméno. Máme-li být objektivní, tak je nepochybné, že srovnáme-li celkový osobnostní profil T.G. Masaryka s profilem komunistických předáků Gottwalda, Slánského, Zápotockého, Novotného, Husáka nebo Jakeše, tak srovnáváme nesrovnatelné. Masaryk, univerzitní profesor, přece jen tyto reprezentanty zločinného bolševismu o mnoho převyšoval jak intelektuálně, tak morálně, zvláště pak ale na Masarykových rukou nelpí krev, neboť první republika při všech svých lumpárnách nebyla totalitním státem, neměla vyhlazovací koncentráky a nevynášela rozsudky smrti z politických důvodů. Masaryk jako symbol těchto hodnot byl po válce komunistům nepohodlný a proto památka na něj musela zmizet.

Nicméně nutno pravdivě konstatovat, že Masarykův prvorepublikový obraz byl značně zidealizovaný a jako takový zůstává do dneška. „Tatíček“ Masaryk měl své závažné nedostatky mravní povahy – a nebylo jich málo. O tom by mohli vydat svědectví katolíci z doby před cca sto lety. Masaryk, jak známo, se už ve studentském věku s Katolickou církví, v níž byl vychován, rozešel. Vstoupil do evangelické církve reformovaného směru, ale nikdy se nestal jejím praktikujícím věřícím, což mu vyneslo konflikt se  superintendentem (nejvyšším duchovním této denominace) Císařem. Po svém sňatku s Američankou Charlottou Garriguovou, která byla unitářského vyznání, akceptoval její názory, ač formálně zůstával nadále reformovaným protestantem. Unitáři odmítali víru v Nejsvětější Trojici a v božství Ježíše Krista, jehož pokládali za proroka na stejné úrovni s Buddhou, Vivekanandou, Zoroasterem atd., přesně v duchu svobodného zednářství a zejména New Age. Že Masaryk tyto postoje doopravdy zastával, není třeba příliš dokazovat, stačí jen nahlédnout do knihy rozhovorů s ním od Karla Čapka a zejména od německého spisovatele Emila Ludwiga. V Ludwigových rozmluvách říká Masaryk o Ježíši Kristu: „Ježíš, neříkám Kristus, byl člověk, prorok...“ Masaryk sice věřil v osobního Boha a v existenci nesmrtelné duše, ne však v Boží Trojici a v božství a vykupitelskou úlohu Ježíše Krista. Pak ale vzniká otázka, jestli je možno ho považovat za křesťana?

V duchovním zápase katolicismu s osvícenstvím, liberalismem, zednářstvím a socialismem stál Masaryk jednoznačně na straně odpůrců Kristovy Církve, ba co více, v době před první světovou válkou patřil k předním protikatolickým agitátorům. Ve své knize „Světová revoluce“ píše úplně v závěru, když předtím napadá údajnou středověkou katolickou teokracii jako „netolerantní“, nehoráznou větu, že prý „teprve Francouzská revoluce kodifikovala práva člověka a uskutečnila je v ohledu náboženském“. Ani slovo o tom, že Francouzská revoluce „kodifikovala a uskutečnila práva člověka“ gilotinou a potoky krve stovek tisíců lidí, kteří se „provinili“ pouze tím, že zůstali věrni dědictví otců, katolické víře, jako např. sedláci v kraji Vendée. To jasně svědčí o tom, do jakého tábora Masaryk náležel a z kontextu lze usuzovat, že krvavý teror proti vyznavačům Kristovým by mu asi nebyl proti mysli.

Před první světovou válkou Masaryk proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům, při nichž se bez skrupulí uchyloval ke lživým manipulacím. Nejmarkantnějším dokladem je tzv. Judova aféra a po ní následující tzv. „aféra Konečného“. O co šlo? V Prostějově zorganizoval na podzim r. 1905 bezbožecký spolek „Volná myšlenka“ výstavu obrazů malíře Kupky, které zesměšňovaly víru v Boha. K výstavě byl vytištěn almanach, do něhož napsal úvodní článek profesor prostějovské reálky Karel Juda. Ten byl velkým ctitelem Voltairea, zejména jeho názoru, že „náboženství vzniká tehdy, když se setká podvodník s hlupákem“. V tomto duchu se nesl i jeho úvodník v almanachu. Výstavu navštívil a Judův článek si přečetl též prostějovský farář, katecheta a známý katolický básník Karel Dostál-Lutinov a rozhodl se k akci. Napsal Judovi osobní dopis, kde jej vyzval, aby se za své urážky náboženského cítění věřících veřejně omluvil, nabízel mu také osobní setkání, v případě ale, že Juda nebude do určitého termínu reagovat, pohrozil polemikou v tisku. Protože Juda neuznal za vhodné se „s farářem bavit“, objevil se v novinách Dostálův článek, který byl nejen polemikou s Judou, ale také steskem katechety na tehdejší školský systém, platný od r. 1868, jenž na jedné straně sice ponechával náboženství jako povinný vyučovací předmět pro žáky z katolických rodin, na druhé straně však umožňoval pod pláštíkem svobody svědomí učitelům Judova typu na všech stupních škol, aby náboženství všestranně uráželi, napadali a zesměšňovali. Judu uvedl Dostál jako jeden z mnoha případů a požadoval radikální změnu školského systému, který je schizofrenní, když současně poskytuje prostor jak náboženské výuce, tak i protináboženské agitaci, což znesnadňuje katechetům pozici na školách, neboť mnozí žáci, infikovaní nevěreckými učiteli, je neberou vážně, nehledě k tomu, že rozpory mezi tím, co žáci slyší v hodinách náboženství a tím, co jim říkají učitelé biologie, dějepisu atd., jenom působí zmatek v jejich hlavách.

Tato umírněná replika však vyvolala bouři rozhořčení odpůrců katolicismu. Studenti pražské univerzity se sešli na Žofíně, kam si pozvali profesora Masaryka jako hlavního řečníka, jenž odsoudil Dostálův článek jako výzvu ke „klerikálnímu násilnictví a ujařmení svobody svědomí“ a pronesl památnou větu, že „takový katecheta, to je státem placený denunciant“. Masaryk moc dobře věděl, že to není pravda. Dostál-Lutinov profesora Judu nikomu neudal, pouze ve veřejném médiu polemizoval s jeho článkem, publikovaným taktéž ve veřejném médiu (almanach k výstavě nutno za veřejné médium považovat). Každý v té době, kdo měl zdravý rozum, musel konstatovat, že Masarykův výrok je nehorázný a zároveň nelogický, neboť jakékoliv denunciace katechetů, že kantoři „štvou proti Církvi“, byly bezpředmětné, protože rakousko-uherské zákonodárství dávalo učitelům možnost vyučovat podle svého přesvědčení. Ani kdyby nějaký katecheta „udal“ učitele, že vede politicky nevhodné řeči, tak by se mu nic nestalo, protože Rakousko-Uhersko před r. 1914 ctilo svobodu projevu. Proč by tedy katecheté učitele udávali? To postrádalo logiku, jenže Masarykovi bylo dobré všechno, co jitřilo nálady proti katolíkům. O pokrytectví pozdějšího „prezidenta Osvoboditele“ svědčí, že o pár let později se zastával skutečného denuncianta, národně socialistického poslance Karla Švihy, ačkoliv bylo skrytě pořízenou fotografií prokázáno, že předával za úplatu policejnímu komisaři tajné informace politického rázu. Tady Masaryk varoval, že „obvinit českého poslance z konfidentství, to není jen tak...“ (cit. z knihy Jana Herbena: Chudý chlapec, který se proslavil). Obvinit ale zcela bez důkazů a proti vší logice všechny katechety z téže špatnosti, to bylo podle něj asi v pořádku.

Juda se stal předmětem mediálních polemik. Jeho pozice na prostějovské reálce byla neudržitelná, proto jej školské úřady přeložily na gymnázium do Příbora, to byl jediný „trest“ za jeho chování. Srovnejme s tím, jak později nakládali komunisté s pedagogy, kteří měli odvahu hlásat veřejně katolický světový názor: neponechali je ve školství ani vteřinu. Katecheté, napadeni Masarykem, se pochopitelně bránili. Téměř 700 jich podepsalo soudní žalobu. Nepochodili však, protože rakouský zákoník znal postih za urážku na cti pouze vůči jednotlivci, nikoli vůči celé profesní skupině.

Krátce po Judově aféře následovala tzv. Konečného aféra. Konečný byl řídícím učitelem v obci Komňátka na Šumpersku a spolu s penzionovaným kantorem Ťalpou tam vedl protikatolickou agitaci. Ťalpa si ve své závěti nepřál ani církevní pohřeb. Když ale r. 1906 zemřel, jeho manželka byla jiného názoru a prosila místního faráře, aby alespoň těsně před pohřbem vykropil hrob svěcenou vodou. Kněz jí vyhověl. Jakmile však vstoupil spolu s ministranty na hřbitov, aby vykonal obřad, přihnal se Konečný s dalšími kumpány a násilím odvlekli faráře ven, přičemž mu roztrhli pluviál. To byl podle rakouského zákoníku trestný čin výtržnictví, rušení náboženského obřadu a fyzického napadení. Něco takového stíhá každý civilizovaný stát. Konečný ale trestu unikl, neboť zemská školní rada se bála, že odsouzení učitele by mohlo podlomit autoritu tohoto povolání ve společnosti. Proto se domluvila s komňatským farářem, aby žalobu nepodával, ona zase na oplátku Konečného přeloží hodně daleko od této vesnice, což se také stalo.

Masarykovi i toto velkorysé chování rakouských školských úřadů bylo důkazem „klerikálního a teokratického násilí“, v univerzitních přednáškách a na politických mítincích vyzvedával Konečného jako „mučedníka“ svobody svědomí. Zapomněl ale, že i ve většině demokratických států by tento rváč a násilník dopadl podstatně hůř, neboť by skončil ve vězení. Masaryk zde postupoval podobně jako strůjci Velké francouzské a později ruské bolševické revoluce. Také oni se zastávali různých výtržníků a rváčů nebo i horších kriminálníků jen proto, aby předložili „důkazy“ o perzekuci, která neexistovala.

Takových morálně temných skvrn v Masarykově životě je daleko víc, tyto dvě jsme připomenuli, protože mají své „jubileum“ a nadto se týkají katolíků. Příležitostně budeme později psát i o jiných Masarykových kauzách, o nichž se český občan běžně nedočte. Tím více je třeba ocenit knihu olomouckého literárního historika Pavla Marka „Český reformní katolicismus“, jenž popisuje i tyto skutečnosti. Marek samozřejmě straní modernismu, odsouzenému papežem sv. Piem X., rovněž tak je ctitelem Masaryka, nicméně fakta podává objektivně a nezkresleně. Český a moravský katolík se samozřejmě nikdy nesníží na komunistickou úroveň, aby devastoval Masarykovy pomníky, ale stejně tak nepropadne nekritickému obdivu vůči tomuto muži, který představoval zejména v letech před první světovou válkou pro Církev v českých zemích vážné nebezpečí.

13767 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení
Komentáře


Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Kalous, 6.9.2011 7:51:14)
Odpovědět
Jistě, nemusíte uctívat Masaryka - uctívejte císaře pána a pana Havla.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 6.9.2011 11:04:29)
Odpovědět
Císař pán a Havel rozhodně nepatří do jedné skupiny. Kdo uznává monarchii, nemůže uznávat svobodomyslného levicového dramatika Havla. Kalousi, zase vedle :-)
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Kalous, 6.9.2011 12:20:09)
Odpovědět
Ale houby varadero. Vždyť V. Havel byl monarchisty navrhován jako nejvhodnější osoba na český královský trůn. A slyšel jsem jak zbožné babičky prosili faráře, až pojede do Prahy, aby jim přivezl obrázek Pane Presidenta s jeho podpisem - ochotný farář to skutečně splnil a babičky byly šťastné do smrti (chudery netušily že to nebyl žádný světec ale ......k a och....a).
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 6.9.2011 12:48:24)
Odpovědět
Pak to nebyli monarchisté, protože ti by nemohli navrhovat na český trůn nějakého pána z divadla.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Kalous, 6.9.2011 13:02:10)
Odpovědět
Asi měli navrhnout Habsburka nebo Luxe.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 7.9.2011 8:25:27)
Odpovědět
Republikána Luxe? Je vidět, že jste proletář a idejím monarchie opravdu, ale opravdu nerozumíte. Kolik let jste byl členem KSČ? Nebo jenom kandidátem členství v KSČ?
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Stilet, 6.9.2011 17:45:34)
Odpovědět
Kalous, o tom pánbičkovi vlasti Masarykovi se více dočteš v memoárech těch, kdo Masaryka znali a stýkali se sním. Zdaleka to nebyl takoví božský ušlechtilí člověk jak z něj dělali jeho nohsledi i mnozí historici. Beneše znal a přestoi ho tvrdošíjně prosazoval po celou dobu do své smrti. A skormný nebyl vůbec. Zato byl ješitný, domýšliví, samolibí. A chudinku pravdu táké kopal do zadnice. Vůbec nebyl demokratickým státníkem ale nekorunovaným absolutistickým monarchou. Také ve všech politických stranách měl své agenty a také snad ve všech redakcích. Dobře platil.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(xd, 6.9.2011 18:53:27)
Odpovědět
Zato je mozne velmi dobre dokladovat, jak za
l. republiky TGM vadil tem, co proklamovali
spise byzantinske pojeti spjatosti trunu a cirkve, za druhe republiky tem,co proklamovali
samostatnost Cechu, za komancu komancum a jejich totalitnim nohsledum/-strilel preci do delniku/, po plysaku byvkomancum a zvlaste tem vedenym v seznamech a stbakum? Warum?
Je cechackovsky ideal cyklista: dolu slapat, nahoru se hrbit?
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Koutecký, 6.9.2011 9:54:09)
Odpovědět
Celý článek a srovnávání Masaryka s ruskými bolševiky je jen malou ukázkou toho, čeho jsou katoličtí fanatici stále ještě schopni.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(ideolog, 6.9.2011 10:39:13)
Odpovědět
Masaryk byl dosazen sionistickými kruhy z USA, tedy stejnou skupinou, která skrze Tigrida vybrala Václava Havla jakožto ničitele českého národa.Bez rekatolizace národa nemůže dojít ke kulturní obrodě.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Kalous, 6.9.2011 12:26:06)
Odpovědět
No to je ale blbost - vždyť Masaryk byl již před tím dávno v čele odboje proti Rakouské monarchii, byl spolu s Benešem i odsouzen císařem k trestu smrti (změněno na doživotní vyhnanství) - nepotřeboval aby ho sionisté někam jmenovali. Ale možná mu pomáhali, Masaryk k židům měl dobrý vztah.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 6.9.2011 12:55:32)
Odpovědět
Aby neměl k židům dobrý vztah. Vždyť spolufinancovali jeho lživou kampaň proti Rakousko-Uhersku. Navíc byl jedním z nich. Masarykovci to neradi slyší, ale to je jejich problém. Je dostatečně prokázáno, že jeho otcem nebyl nějaký slovenský kočí Masárik, ale židovský podnikatel Redlich z Hodonína, u něhož sloužila Masarykova matka. Později nemanželského synka Tomáše dál podporoval.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Kalous, 6.9.2011 13:00:51)
Odpovědět
Je to prokázáno asi tak jako že měl Hitler české prarodiče z Vysočiny. Jinak jsou ty vaše nápady nějak mimo - vznik nové republiky slavil (kromě Němců a maďarů) skro celý národ, Češi, Moravané i Slováci. Proč asi bojovalo proti císaři v Rusku a Itálii přes 90 tisíc legionářů? Proč se tak usilovně a se značnou podporou snažil náš exil založit samostatnou republiku? Protože milovali císaře a nenáviděli Masaryka? Běžte do háje.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 6.9.2011 14:47:20)
Odpovědět
O Hitlerových prarodičích z Vysočiny jsou to báchorky. O Masarykově skutečných rodičích existují solidní články, Kalousi. Za republiku bojovalo 90000 legionářů, dojemné. Za monarchii bojovalo několik milionů lidí, kteří nedezertovali, chcete-li házet číslicemi. Většina Čechů bojovala za císaře, nikoliv za nějakého Masaryka s Benešem, které většina lidí tehdy znala asi tak jako většina lidí znala před rokem 1989 Havla, Klause anebo Komárka, to znamená VŮBEC. A nemusíme mluvit jenom o první světové válce. Češi za císaře bojovali i staletí předtím. Ono totiž dějiny Čech a Čechů byly i před rokem 1918, víte Kalousi? Se svou masarykovskou propagandou ze základní školy jděte do háje vy.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Kalous, 6.9.2011 15:05:49)
Odpovědět
Ach jo. Těch 180 tisíc mrtvých Čechů a Moraváků s pomníkem v každé vesnici bojovali za Rakušáky s velkým nadšením, vždyť jim nějaké rozšiřování Rakouska nebo Německa bylo ukradené, byli jsme podřané národy na rozdíl třeba od Maďarů. Většina se snažila při první příležitosti válce vyhnout či zdrnout k Rusům. Hrdinou chtěl být spíše blázen. Na druhé straně legionáři v Rusku, Itálii a ve Francii bojovali dobrovolně z přesvědčení. Von také byl nějaký vývoj - byl rozdíl rok 1866 u Hradce či rok 1914 v Sarajevu. To už se brzy ti co uznávají Masaryka a Beneše budou s takovou nazývat fašisty nebo zrádci národa, který chtěl Habsburky (i Rakušáci je vyhnali a až donedávna nesměli do Rakouska vkročit).
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 7.9.2011 7:56:30)
Odpovědět
Dobrovolně vstupoval do legií jak kdo. Někdy jim nic jiného nezbývalo. Třeba Italové dávali často rakouským zajatcům vybrat, buď hnít o hladu v lágru anebo legie. Dobrovolně si vyberte! Ale opakuji, to se v prolegionářských spiscích nedočtete.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Stilet, 7.9.2011 12:40:46)
Odpovědět
Totéž bylo v Rusku. Zajatecké tábory v Rusku bylo těžké přežít a ti kteří šli do Legií šli tam ptoto, že to dávalo větší šanci na přežití, jak v zajateckých. Přesto se do Legií přihlásila menšina z těch zajatcu k velkému zklamání Štefánika který byl do Ruska poslán dělat nábor do Legií. Proto na tu cestu do Ruska byla dočasně propujčena hodnost generála. Bohužel ty knížečky které popisovali činost Legií v Rusku a Italií se mě úplně rozpadly na prách. K boji o vlastní záchranu je donutil Trocký svým rozkazem o jejích odzbrojení. A morálka leginonářu rychle upadala. To vlastencum znalé jen pohádek a legend uděsně smrdí. A jakýs Marek zřejmě neudrží vzteky moč ani stolici, když čte mé příspěvky.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Mark, 6.9.2011 22:00:04)
Odpovědět
Já prameny jste měl v ruce, četl jste Masarykovu Českou otázku či jiné jeho práce. O jaké skutečné a ověřené zdroje opíráte své útoky na tohto člověka ? Styďte se, jestli jste toho spochopen (Dailly telegraf: Topolánek je tak primitivní, že se neumí ani stydět)
V České otázce bych podepsal každé slovo.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 7.9.2011 7:53:31)
Odpovědět
Podepište si, co chcete, třeba všechna díla profesora Masaryka. Jistě všechny ty bláboly máte doma. Váš milovaný "tatíček" Masaryk byl obyčejný podvodník a génius propagandy, nic víc, a také suchopárný a nudný profesor. Stydím se, ale za vás, který jste poblázněný do českých pohádek a do takových osob jako byl Masaryk, pardon Masárik-Redlich.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Mark, 7.9.2011 8:52:56)
Odpovědět
Vy tedy musíte mít komplexy... Inu, jak vidět, žádné z Masarykových děl jste v ruce neměl, ale o to víc bude Vaše priminitivní já útočit a hanět, aby si odreagovala vlastní malost.
Argumenty, ubohý človíčku, argumenty, ne hloupé urážky. Ale jste vůbec schopen pochopit, co to je ?
Přesně takové ubožáčky vyhmátl v Německu Hitler, začal jim tvrdit, že jsou vlastně velcí, dokonce rasově ušlechtilí nadlidé,m dal jim uniformy a to si zhned takový zakomlexovaný chudáček připadal důležitý....
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 7.9.2011 15:15:34)
Odpovědět
Ne, ne, pane. Jste vedle. Připomínáte mi zuřivého islamistu. Zná a zbožňuje jenom korán, kritiky neuznává, haní je, zabíjí je. To všechno děláte vy. Milujete Masaryka, žádnou kritiku či odsudek nepřipouštíte, a když se někdo opováží dotknout vaší modly, tak ho očerňujete, nadáváte mu. Je to nízké a vašeho Masaryka to nijak nevylepší. Pěstujte si svůj patologický a nekritický vztah k Masárikovi, vaše věc, já vám ho neberu :-) A když jsme u čtení. U Masaryka mi stačilo přečíst si třeba jeho jedovaté výpady vůči jiným národům a to fakt neobdivuji a podobné názory odsuzuji.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Mark, 7.9.2011 16:52:41)
Odpovědět
Ano, přesně scéna z F.L.Věka, na to jsem si při čtení vašich příspěvků vzpomněl hned ráno. Jistý zámecký úředník tam také napadal J. J. Rosseua, když se ho F.L.Věk zastal, vyjel na něj: "Daj pokoj, co oni o tomu můžou vědět !" Na to Věk: "Jářku co ? Přečetl jsem celého Rosseaua, a prominou, co přečetli oni ?" Na to úředníček - já nemusím nic číst, mě stačí číst noviny, abych věděl, co je zač.....
Tak Varadero, pěkně hnědou košili a šup do průvodu s pochodněmi... A knihy těch zlých spálit..
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 7.9.2011 17:15:23)
Odpovědět
Hnědá košile??? Soudruhu, vy jste zase nic nepochopil, ale chováte se opět čecháčkovsky. Když někdo kritizuje vašeho hrdinu Masárika, musí obdivovat podle vás německé národní socialisty. Tak to ale díky Bohu není!!! Proberte se a nenálepkujte, soudruhu. Jste zase úplně mimo, jenom hloupě plivete kolem sebe jedovaté sliny.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Mark, 7.9.2011 22:14:41)
Odpovědět
Tak nevím, kritizujete nálepkování a přitom jsem podle Vás soudruh, a to proto, že upzorňuji na podobnost vašich názorů a postojů s lidmi, které oslovil Hitler na přelomu 20. a 30. let. A k tomu jsem dle vás ještě soudruh, který miluje Masaryka... Nemáte to v hlavě trochu pomotané, dobrý muži, soudě i podle ostatních příspěvků ?
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 8.9.2011 7:38:27)
Odpovědět
Soudruhem jsem vás označil celkem oprávněně. Podle svého idolu kádrujete ostatní. Tak to soudruzi dělali. Co se týče vztahu KSČM k Masarykovi a Benešovi, KSČM s nimi dnes nemá problém a oba do značné míry obdivuje a nedá na ně dopustit. Mám jasno, to si buďte jist a nepropadám fanatickému obdivování kohokoliv na rozdíl od vás. O pomatenosti bych spíše hovořil u vás, neboť nálepkovat odpůrce Masaryka jako příznivce národně socialistického diktátora Hitlera je směšné a svědčí o vašem zásadním nepochopení celé situace. A znovu opakuji, vaši slepou "víru" v jakéhosi profesora, který není ve světě nijak zvlášť znám, vám neberu, je to vaše soukromá věc.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Stilet, 7.9.2011 12:45:37)
Odpovědět
VLastenčíku Marku, vy jste četl Masarykovu Otázku a možná že i jeho upravený životopis, ale nečetl jste nikdy nic těch, kteří Masaryka znali a pracovali s ním. A doufám že si vrážíte do anusu i do močové trubice špunty aby jste se vzteky nepo...l a nepo....l když čtete můj příspěvek. Vy fanatický strážce českých vlasteneckých legend.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Mark, 7.9.2011 16:55:06)
Odpovědět
Stilete, Stilete, ty jsi na nejlepší cestě k Chocholouškovi....
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 7.9.2011 17:12:01)
Odpovědět
Na té cestě jste spíš vy :-)
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Stilet, 6.9.2011 22:51:41)
Odpovědět
Že si děláš Kalous srandu? Nic takového Kalous není prokázáno. Myslíš že taková dáma jakou byla Masarykova matka by si vzala negramotného čeledina kdyby nemusela? To je jako by dnes si lékařka vzala za muže krmiče vepřu.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Helena, 15.2.2012 20:20:43)
Odpovědět
Máte úplnou pravdu.A k tomu ještě o 9 let mladšího.Masarykovo manželství nebyla žádna báseň,měl milenky a manželku dostal do blázince.Proto se taky rozhádal se synem i s dcerou a dalo by se toho říci o dost více.Vzpomínam jak ho na Slezsku vítali lidé shnilými brambory a vajíčky jak mi vyprávěl můj otec.Naše vláda vždy když bylo nejhůř zdrhla a jak bylo vše vybojováno tak se nechali oslavovat jako osvoboditelé, atd atd.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 6.9.2011 11:08:14)
Odpovědět
Masaryka nejenže v některých věcech lze srovnat s bolševiky, ale on ruským bolševikům i pomáhal. Kdybyste znal nečechoslovakistickou historii, víte o zradě Masarykových legionářů, kteří pomohli bolševikům porazit bílé generály. Masaryk navíc zprvu o ruských bolševicích nesmýšlel až tak špatně.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Kalous, 6.9.2011 12:33:21)
Odpovědět
Vardero, vy jste naprostý historický ignorant. Zlomek legionářů který přeběhl k rudým (včetně humoristy Haška) nebyl reprezentativní. Dokonce ani pár stovek Gajdových legionářů, kteří krátce podpořili neschopného Kolčaka proti rudoarmějcům. Legionáři se neměli do ničeho plést (do sporů Německa s Ruskem a Leninem) a co nejdříve se z Ruska vrátit domů a pomoci vzniku nové republiky (potlačit vzpoury Němců a Maďarů, kteří republiku nechtěli). Bojovla jen proto, že je bolševici na základě dohody s Němci měli odzbrojit a předat Rakušanům, což by znamenalo kulku za zběhnutí a zradu. Tak se probili sami přes Rusko na Vladivostok a Američani je za úplatu po válce dopravili loděmi do Terstu.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 6.9.2011 12:51:48)
Odpovědět
Neschopný Kolčak, jak vy říkáte, byl "hodnými" Čechy prodán bolševikům. A tito "hodní" Češi zároveň v Rusku prosluli hojnými krádežemi a zanechali tam řadu potomků, když znásilňovali tamější vesničanky. To se ale v masarykovských učebnicích nedozvíte :-)
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Kalous, 6.9.2011 13:06:42)
Odpovědět
Varadero - vy jste naprostý o.sel. Nepotřebuji žádné učebnice - stačily mi stovky hodin vyprávění legionářů, mého a manželčina prastrýce a přečtení legionářské kroniky. Kolčak byl zločinec a opilec, vše zbabral a Gajdu ignoroval - ten se na takovou trosku logicky vykašlal.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 6.9.2011 15:00:25)
Odpovědět
Díky za vysvětlení. Vy stavíte na vyprávění!!! Tak fajn, v pořádku. Pro vás je svaté subjektivní svědectví. Tak si to užijte a utvrzujte se ve svých "pravdách" a nechte si o nich vyprávět. Já dávám přednost faktům, ověřeným zdrojům, nikoliv vyprávění.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Kalous, 6.9.2011 15:12:38)
Odpovědět
Samozřejmě jsem také něco o legionářích či Kolčakovi četl. Ověřené věci a fakta - to je u tohoto tematu někdy směšné - jinak si vše popsali sami legionáři, jinak to popsali komunisté a ruští bolševici, jinak dnešní pseudohistorici (někteří). Samozřejmě nejblíže k pravdě je vyprávění zúčastněných. Ale jestli berete jako osvědčená fakta nápady historických hlupáků, že legionáři měli zaútočit na Moskvu a porazit Leninovy bolševiky - klidně tomu věřte.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Stilet, 6.9.2011 17:53:24)
Odpovědět
Kalous Rusové tehdy vůbec ty legionáře měli v obrovské nelásce. Opravdu je považovali jen za marodéry a lupiče. Vždyť žili jen z toho, co sebrali chudým sedlákum. Neměli žádné legální zásobováni, žili jen z toho, co v širém okolí naloupili.Konečně nebyla to žádná armáda. Snad o každé akci se hlasovalo. Moc, až moc pohádek se nadělalo kolem těch legií.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Mark, 6.9.2011 22:04:43)
Odpovědět
Vy jste ale blbec. Přestaňte se už jednou navážet do českého národa. Žijte si v Americe a tam si plibejte, na co chcete. Už mám těhle aronatních blců, co plivou na vše dobré a myslí si, jakou ti ještě získávají zásluhu, plné zuby. Největší chybou demokraice, že poskytuje práva i těm, kteří se všemožně snaží o její zničení. Neuznáváš demokracii - tak to se ale hochu nedovolávej jejich vymožeností.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Stilet, 6.9.2011 22:34:59)
Odpovědět
Marku zaslepený vlastencký blbec jste vy. Vy jste vzdělaný v českých legendách a ty líbíve legendy považujte za fakta. Vy si nechte vytetovat portret Masaryka třebas na svůj penis aby jste se sním mohl laskat několikráte deně, ale fakta tím nezměníte. Jak české hajzlvlastenčíky rozběsní každá pravda. Marku, člověk který si dělá ze státníku modlu, se sám degraduje na dobytče. Někde mám pár už rozpadajících se knížeček z dvacátých let popisující hrdinství těch leginoářřu. Starý Medek vymýšlel hrdinsitví, ale jíní o tom hrdinstfví psali. My jsme chodili do zákopu zpívat národní písně a plakali jsme zákopech a plakali. Ti legináři nebyli ničím jiným jak Vlasovci za II.Svět. války. Ti vlasovci byli zajatí, kdežto leginonáří zběhli jen ze strachu o svůj život v zákopech. Daleko více hrdinství proikazovali ti vojácí v kteří nezběhli. Nebyli to žádní vojácí a k boji byli jen donuceni Trockým. Ruští lidé skutečně a opravdu blahem nad těmi neučurávali, jak popisují ty legendy. Jste scopen pochopi, že potraviny si obstarávali jen loupeží, nebo jste takový blb, že vás to vůbec nenapadne? Kde také měli kupovat a za co potraviny a další potřeby?
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Mark, 7.9.2011 8:48:10)
Odpovědět
Vy jste něco pil ? Nebo snad kouřil ? Taková vulgarita a primitivnost, to člověk jen nevěřícně kroutí hlavou....
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Stilet, 7.9.2011 12:49:25)
Odpovědět
V čem vy psí dušičko vidíte vulgaritu? Vy jste mě začal uráže tže jsem vám neuctivě sáhnul na vašeho boha bohu.
Marku,kdo po mě kamenem ja po něm hrstí kamenu.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 7.9.2011 8:01:49)
Odpovědět
Podle vašich reakcí ... vy jste naprosto typický prototyp malinkého ČECHÁČKA. Reagujete napřed tím, že oponenta pohaníte nějakým vulgárním slovem a pak jako kolovrátek vrčíte čecháčkovské teorie o dějinách a samozřejmě se vyznáte z lásky k Masarykovi jako by nikdo jiný v českých dějinách neexistoval. Tomu marasmu, který tu vládne, dal základ právě váš Masaryk s politickým trpaslíkem jménem Beneš, který všem vyhrožoval, a když mu něco hrozilo, národ nechal na holičkách a prchl do Anglie. Nepochybuji o tom, že "hrdinný" Masaryk by udělal totéž. A tomu, že jsme od roku 1918 pořád kolonií nějaké vzdálené velmoci, dal základ taky váš Masaryk, když pomáhal rozmetat na kusy střední Evropu!
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Stilet, 7.9.2011 13:20:22)
Odpovědět
Beneš nebyl jen politický trpaslík, byl trpaslíkem i tělesně. Neměl ani 150 cm. V pátem díle Kaplanových dějín jsem viděl foto České delagace v Ženěvě. V prvé řadě sedí kloučk ve věku tak desti let. Já se podivují, který to delegát si na jednání bere svého vnoučka školou poviného. Pod fotkou seznam a já čtu a nevěřím svým očím. Čtu že to je Eduard Beneš a já zíral vyvalený jak Taras Bulba. Ten snímek té delagace jsem viděl před tím mnohokráte a tam má vždy Beneš nohy tažené na zem a i postavu má větší. To retušer mu nohy natáhl a vytáhl i postavu. Na té fotografií má nohy jen do ploviny noh židle. Kdo ví že byl Beneš takoví trpaslík? Tak se dělají dokumentární fotografie.
To že tá mrňavost Beneše bolela, to je pochopitelné, ale proč to tak bolí české vlastence a uctívače Beneše, že je tak trápí že jejích bůh je tak maličký. Snad se Marek nepokadí.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 7.9.2011 15:20:37)
Odpovědět
Obdiv českých nacionalistů ve vztahu k Masarykovi a Benešovi je nepochopitelný. Je to nějaká patologie nebo zvrácenost, nevím?! A zvlášť u Beneše, mstivého člověka, velezrádce českého národa, zbabělce, který vyhnal české Němce atd. Ale je to v Čechách typické. Skuteční hrdinové jsou ostouzeni a zapomenuti, gauneři mají pomníky a jsou velebeni. Mnohé národy už své modly odvrhli, Češi ne.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Stilet, 7.9.2011 12:57:55)
Odpovědět
Kalous a jaké většinou každý i ti tvojí příbuzní pravdu přikrášlili. O Legií v Rusku píše histprik a politik jeden z kolegu Šmerala Zdeňek Tobolka ve čtvrtém a pátem svazku svých Politických dějin. I o roli Masaryka za Svět. války. Starý Medek samozřejmě Legie pěkně vymaloval krásnými barvami. Znal jsem několik Ruských legionářu a ti všichni byli prokomunisdtičtí, tak jako Ludvajs Svoboda. Jeden leginář ještě v padesátcý létech měl trafiku a jeho syn byl u SNB. Druhý legionář pracoval u ČSD a jeho dcera byla u STB. Takových někdejších legionářu znám víc a žádný nestál zanic. Legie nebyly určeny k bojí, ale jen k propagandě.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Mark, 7.9.2011 17:02:04)
Odpovědět
Už to, milý hochu, nekuř. Kdyby každý, koho komunisté zavřeli za rozkrádačku, vyváděl na disisích jako ty a proklínal český národ do 20. kolena, to bylo počtení.... Ale za rozkrádačku zavřou i Američané, Britové, Japonci... Třeba se tam také dočkáte.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Kalous, 6.9.2011 13:11:37)
Odpovědět
Jinak legionáři byli většinou místním obyvatelstvem, zejména střední třídou - velmi oblíbeni. Vzdělaní Rusové si velmi dobře rozumněli s našimi vzdělanějšími vojáky, prastrýc tvrdil že tam dostal několik nabídek od kupců a statkářů aby se oženil s jejich dcerami. Jeden známý tam několik let zůstal a jako lesníkovi mu přidělili na několik let kus tajgy jak půlka Moravy a velmi se mu tam líbilo. Pindáte nesmysly.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 6.9.2011 14:54:39)
Odpovědět
Oblíbeni, hm. Ano, masarykovská (prvorepubliková) literatura, kterou zřejmě hltáte a kterou jste evidentně odkojen a zaslepen, píše o takových jevech. Ovšem přečte-li si zvídavý člověk neholdující propagandě literaturu zahraniční, případně i českou (ale exilovou!), získá zcela jiné informace o těch "oblíbených" legionářích. Žádná idylka to samozřejmě nebyla a většina Rusů legionáře odmítala, poněvadž většina z nich byla zcela jednoznačně ovlivněna idejemi bolševiků, a když ne, tak se chovali jako klasická okupační armáda se vším špatným, co k tomu patří. Ty pohádky o "oblíbených hoších z legií" vyprávějte stejně zaslepeným jako jste vy, mě vynechte.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Kalous, 6.9.2011 15:17:20)
Odpovědět
Dobrá rada. A vy se běžte raději pomodlit za císaře a jeho rodinu a nezapomeňte otřít obrázek starého "Procházky" pos.raného od much.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Hardy, 6.9.2011 20:49:47)
Odpovědět
Kalous má občas docela pravdu. Ty Varadero asi brečíš na špatným hrobě, obávám se, že R.U. nikdo křísit nebude a ani Rakušané by o to nestáli. Už je to minulost.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 7.9.2011 8:04:46)
Odpovědět
Ano, je to minulost, bohužel pro nás i ostatní národy střední Evropy, které jsou teď stejně bezvýznamné jako my.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Varadero, 7.9.2011 8:23:22)
Odpovědět
ANO, za císařskou rodinu se pomodlím rád, tuze rád.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Stilet, 6.9.2011 18:01:04)
Odpovědět
To je blud Kalous. Ty by jsi obdivoval ty kteří tě oloupí? Ti legionáří také nic nikomu nikdy neplatili a že by mohli být oblíbení?
Francouzi polsli do Ruska Štefanika a na tu misí mu propujčili hodnost generála. V Rusku pocítil obrovské zklamání, že se do legií příhlísilo jen tak málo ze zajatcu. Tím dočasným generálem byl jen na tu misí. Hodně by jsi se o tom dočetl v Tobolkových Politických dějinách národa Českolosvenského 1848-1938.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Hardy, 6.9.2011 20:47:02)
Odpovědět
Ježiši, Stilete, to jsou fakt docela nesmysly. A kdo tam v tom Rusku nekradl?, můžeš mi říci. Bolševici nekradli? Bílí i Rudí kradli, protože za nic neplatili. Legionáři také, ale také občas něco zaplatili, možná byli nejslušnější, a chtěli hlavně domů. Bolševici si z nich udělali zbytečně nepřátele.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Stilet, 6.9.2011 22:37:13)
Odpovědět
Kde brali potraviny a ostaní věci,? Nebo si myslíte že je Trocký zásoboval všim potřebným?
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Stilet, 6.9.2011 22:47:35)
Odpovědět
Kradli a loupili tajm všichni tak nedělejte z leginářu ušlechtilé andílky. A také vřaždili. Připominám vám znova a už po kolikáte, že téměř všichni moji příbuzní byli vyvraždění v občanské válce. Otci až po padesátí létech na sklonku života našel Mezinárodní Červený Kříž v Polsce jediného příbzného.
Né, nejsem český vlastenčík a pravda mě neuráží Marku i vy ostatní. Čech čechu je vlkem ale také to považují čeští vlatenčící za projev zrádcovství když se to otevřeně řekne, dokonce dokonané vlastivraždy.
Vlastenci mají usilovat o lepší budoucnost svých národu a né vymýšlet krásné legendy a potom je jěště pulírovat.
Ani český národ není lepší jak kterýkoliv Europský národ. Tak Marku dávejte si pozor na svěrač až vás zase rozčílím.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Mark, 7.9.2011 16:58:23)
Odpovědět
Já už se jen soucitně usmívám... Stilete, Stilete, ty jsi na nejlePší cestě k Chocholouškovi...
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(REL, 6.9.2011 10:26:01)
Odpovědět
srovnávat masaryka a bolše je fakt silné kafe. ten autor bude asi ultrafanouš
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(bijec, 6.9.2011 10:46:49)
Odpovědět
Masaryk byl Satan a Antikrist, stejně tak jako Havel.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Stilet, 7.9.2011 13:07:47)
Odpovědět
Dnes jsou i čeští lidé na rozdíl od předválečných let přece jen vyspělejší. Kamarádí Havla se pokoušeli udělat i z Havla druhého pánbička vlasti na způsob Masaryk, ale nevyšlo to, právě pro větší vyspělost českých lidí. A Masaryk měl přece jen lepší podmínky ke své propagaci, jak měl Havel a ke své propagaci dostal několik desítek milionu, což se dodnes zatajuje. Jen bankéř Preis dfal Masarykovi na tajný fond deset milionu. Dočtete se v knize Masaryk-Beneš-Hrad. Z tohjo tajného fondu platil novináře a a své agenty ve všech stranách.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Felix, 6.9.2011 14:54:19)
Odpovědět
Přečetl jsem si někkteré komentáře. A prohlašuji: Boj za pravdivé zhodnocení Masaryka, Beneše, mocnářství i první republiky je třeba vybpjpvat stůj co stůj. Pro autentickou pravici naprosto není jiné cesty. Uvedené je balvanem nepřekročitelným. Dokud tento boj nebude s veškerou rozhodností vybojován, nemůže se v České republice dostat vítězství práva, bude tu vždy zmatek a boj jedněch proti druhým. Česká státnost je bez vítězství v tomto boji absolutně nemožná a porazí nás téměř kdokoliv. Tento boj je třeba vybojovat zcela nekompromisně, padni komu padni. Není zde střední cesty korektnosti. A možná, že hlavní příčinou zmarů těch 20 let po r. 89 je právě to, že si mnozí mysleli, že lze jít dál bez kousnutí do tohoto kyselého jablka. Hlavu vzhůru, český národe! Ohledně zdějších komentářů považuji za přínosné jen ty, které polemizují s některým tvrzením článku. Používat nevěcných odsudků a nálepek bych ponechal Jeho Jasnosti. Ten má s urážením oponentů bohaté zkušenosti. Diskus musí být věcná. Hlavu vzhůru, český národe!
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Kalous, 6.9.2011 15:23:06)
Odpovědět
Felixi pozor! aby tě někdo nežaloval - hlavu vzhůru národe - je nacionalismus a je to trestné. Romové si už stěžovali že na jedné demonstraci na Šluknovsku byla zpívána česká hymna - že je to rasistická provokace.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Felix, 6.9.2011 15:51:12)
Odpovědět
Kalousi, já Vás mám rád, ale zdejší Vaše komentáře k věci nejsou, snad to uznáte, že to jsou obecná tvrzení s větami článku nesouvisejícími. Ani tento komentář, i když jsem se mu musel pochechtávat, protože v této věci se shodneme.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Josef C., 6.9.2011 18:35:09)
Odpovědět
Kazdy vi o dejinach kulovy, ale presto ma svou vymyslenou historii dokonce svuj nazor a prodava to na diskusich jako hotovku.
Pravda je takova, ze nejvetsi podporu mel TGM od krajanskych spolku, ktere mely i politicke zastoupeni a konekce az k Wilsonovi!
Antonin Cermak byl starostou Chicaga a jeho zet dokonce guvernerem statu Illinois.
Pres vsechny vymyslene pomluvy bych vyzvedl jake uzemi pro novou Ceskoslovenskou republiku ziskal a kdyz bych nasel chybu tak to byla, ze neopsal americkou ustavu a nastolil ji doma. Ta by se vzhledem k tomu ze od Ase az po Podkarpatskou Ukrajinu uzemi zahrnovalo mnozstvi ernickych skupin a americka ustava, ktera je nejstarsi na svete by nejlepe etnickym skupinam nejlepe vyhovovala, jako vyhovuje v USA. A cirkve mel z jakehokoliv vmesovani do politiky mel zakazat, jako je tomu v USA.
Krajanske spolky pusobily po celych USA!
Na priklad Antonin Cermak do USA se dostal jako rocni dite!.
Věnoval se podnikání s nemovitostmi a roku 1902 byl za Demokratickou stranu zvolen do sněmovny státu Illinois. Od roku 1909 byl členem městské rady Chicaga, kde zastupoval 12. volební obvod (čtvrť Bridgeport). Roku 1931 byl zvolen starostou Chicaga, které tehdy bylo zvané druhým největším českým městem – v té době v něm žilo přes sto tisíc Čechů. Čermák, který se hrdě hlásil ke svému českému původu, si získal velkou popularitu, nejen mezi Čechy i dalšími přistěhovalci z Evropy. Antonin Cermak byl zastrelen pri setkani s Rooseveltem, kdy udajne kulka urcena pro Roosevelta zasahla Cermaka.
Sto tisic Cechoslovaku jenom v Chicagu je velky volebni blog a v prezidentskych volbach velmi dulezity. Stejne tak si GW Bush predchazel i Polaky, kdy pozval do USA polskeho prezidenta a na spolecne tiskovce upozornil, ze kazdeho ctvrteho Americana je bud dedecek, nebo otec, nebo on sam puvodem narozeny v Polsku a on je pritel Polaku!
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(SamOpal, 7.9.2011 16:07:12)
Odpovědět
Zajimavá diskuze.
Souhlasím s Varaderem a i v mnohém se Stiletem.
Kromě ovšem Benešova tělesného vzrůstu.Určitě měřil více než 150cm.Vlastním totiž knihu Comptona Mackenziho Dr.Beneš, z roku 1947 ,kde je bohatý fotografický doprovod na kterém se nezdá,že by EB byl mimořádně podměrečným. Ostatně ,tuto knihu jsem na inzerát koupil ještě v dobách komunismu ,zřejmě jako dědictví po nějakém "benešofilovi" .Byly v ní nášivky ,výstřižky z novin a také soukromé fotografie na kterých taktéž EB není menší než okolní lidé.Pochybuji,že by tyhle fotky někdo retušoval a prezidenta na nich natáhl.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Josef C., 8.9.2011 17:47:59)
Odpovědět
Ceska inteligencia je vzdy prvni v kolaboraci. Tyto clanky, ktere zpochybnuji dejiny prekrucovanim faktu, vymysly nebo dokonce lhani pomahaji znicit narodni hrdost. Pochlebovali nacistum pak komunistum a nyni se zase snazi vytvorit jakehosi euroobcana bez narodni hrdosti.
To vede ke komentum na tomto portalu, kde se vsichni predhani nakalet do sveho vlastniho hnizda. Zarazila me poznamka, ze legionari kradli, coz vubec neni pravda. Muj dedecek byl legionar, bohuzel zemrel, kdyz jsem veci teprve zacinal chapat. Ale vzpomel jsem si, ze mi vypravel, ze cesti legionari dostali do opatrovani rusky zlaty poklad. A mel pravdu, protoze se o tom zminuje I historie ceskych legii!

"…..V Kazani převzali naši legionáři celý zlatý ruský státní poklad obrovské hodnoty, který později předali Kolčakovi (který jej poněkud zmenšil výplatami svých vojsk). Na výzvu spojeneckého velení se pak dostal zlatý poklad pod ochranu legionářů ještě jednou….."

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_legie
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Observant, 8.9.2011 17:50:04)
Odpovědět
Snad nikdo soudný dnes nepochybuje o tom, že legionáři byli zrádci, Masaryk neblahý dobrodruh a Beneš zločinec. Všichni měli lví podíl na nešťastném osudu našeho národa v minulém století. Rozbili naši monarchii, největší stát Evropy, která byla bezpečným domovem pro všechny národnosti. Žádnému z nástupnických států to nepřineslo štěstí.
Re: TGM proslul hrubými, agresivními výpady proti katolíkům. Tatíček Masaryk o Judově aféře
(Josef C., 8.9.2011 20:02:39)
Odpovědět
Stejne by vas z monarchie vyrazili, protoze kradete v jejich obchodech, hlavne v samoobsluhach!
Kdyz chcete za kazdou cenu pod nekym byt mate sanci, Angeliana jiz pro vas momenalne pripravuje dvojrychlostni EU, pokud nevznikne i 3. kategorie!
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

euPortal.cz

Mají bědující africko-blízkovýchodní běženci, co žádají o evropský azyl, zlaté prsteny, několik zlatých řetězů a jejich malé děti mají iPhony? Čtěte nepříjemnou pravduOsmnáctiletý muslim ze Somálska, který brutálně znásilnil a těžce zbil náctiletou dívku, vyvázl jen s veřejně prospěšnými pracemiTo je smrtící, přijdou krvavé tragédie. Nenávist k Čechům, obludnost, zrada, sebevražda, kolaboranti, bordel, populistické bláboly. Zemanův projev o uprchlících má vážnou dohruPoslechněte si slova arogantního "českého" novináře, který nenávidí naši zemi a český národ a nevidí si do huby. Je to fakt síla. Připravil pro Čechy strašlivý trest Pavel Bělohrádek se ještě nevzpamatoval z té ostudy, kdy navrhoval zvýšit porodnost českých žen pomocí přísunu nadržených statných černochů a už je tu další perla...

euServer.cz

Slyšel někdo někdy většího blba?Zdeněk Bakala, štědrý sponzor knihovny Václava Havla, rozprodává své majetkové podíly v Čechách, aby se s takto získanými penězi mohl evakuovat do jiné země

ePortal.cz

Brilantní text o petici vědců proti "xenofobním Čecháčkům". Pokud si jej přečtou, puknou jako přezrálé rajčeSocánek Sobotka, co se vždy jen vezl, a buran Bureš chystají děsivou prasárnu. Možná ale nakonec cuknou

Eurabia.cz

Zakladatel islámu trpěl příznaky psychózy a schizofreniePřednáška v Praze o izraelsko-palestinském konfliktu

FreeGlobe.cz

Jak přežít ekonomický kolaps (3) Zbraně, munice a další vybaveníBojí se vaše dítě zubaře? Tak to jste asi pedofil

Nezdravi.cz

Vtip o očkování10 míst s nejvyšší mírou toxicity jsou varováním o stavu naší společnosti

ParlamentniListy.cz

Vulgarismy, klimbání, pivo. Schwarzenberg by nebyl lepší než Zeman. A uprchlíci? Velké a neupřímné divadlo, říká Zuzana BubílkováPetr Mach udeřil: Merkelová žene Německo do společenské katastrofy. Zřejmě mindrák z druhé světové války. Zadělává na nový fašismus
Články autora
Průzkum
Nelegální imigrace Měly by se lodi s nelegálními imigranty vracet zpět stejně jako nelegální imigranti a v krajním případě tyto lodi potápět? Měli by se nelegální imigranti, pokud překročí hranici a odmítnou poslechnout výzvu k návratu, střílet?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour