T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům

Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 17.9.2012 | Rubrika: Studie
Ilustrace

Dodnes mám na paměti výrok amerického patriota a konzervativce Patricka J. Buchanana, který jako jeden z projevů úpadku západní civilizace uvádí moderní pošlapávání (především z politickokorektních pozic) odkazu velkých mužů národní minulosti.

Buchanan mé ve své "Smrti Západu" na mysli především americké otce-zakladatele, které současný americký levicový mediální establishment s takovou chutí cupuje na kousky.

V tom má bezesporu pravdu. Znamená to tedy, že národovecky smýšlející konzervativec by se neměl pouštět do kritiky osobností, které jsou s historií národa v pozitivním smyslu (alespoň podle většinového mínění pozitivním) neodmyslitelně spjati? Že by nemohl - v našem českém prostředí - kritizovat kupříkladu naše otce-zakladatele?

Tuto otázku jsem si kladl, když se už nějakou dobu věnuji postavě T. G. Masaryka z důvodu připravovaného "seriálu" o židovských stopách v historii novodobého českého státu (který jsem pracovně nazval "Obřezaná republika"). Jen skutečnost, že stál u základů československého státu, nás ale nemůže vést k postoji, ve kterém bychom odmítali vidět i některé sporné aspekty Masarykova života, jeho politické kariéry a politické koncepce.

Při pročítání několika životopisů a pojednání o Masarykovi jsem si upřesnil obrázek o prvním československém prezidentovi. Našel jsem mnoho myšlenek, které bych podepsal a postojů, pro které si je možno Masaryka vážit, stejně jako těch, se kterými zásadně nesouhlasím (a kterých je podstatně více).

I proto jsem se rozhodl u příležitosti 75. výročí Masarykova úmrtí sepsat text, ve kterém chci - tak trochu proti zvyklostem, které v podobných situacích velí psát jen to pozitivní, chválit, oslavovat ba zveličovat - lehce nastínit i některé skutečnosti, které podle mého soudu nejsou v masarykovské literatuře (až na malé výjimky) běžně reflektovány, ač by jistě za zmínku stály.

Aniž bych chtěl upírat Masarykovi zásluhu o stát či množství vykonané propagandistické a diplomatické práce, kterou odvedl během zahraničního odboje i následného prezidentování, jsem přesvědčen o tom, že jde o postavu minimálně kontroverzní, u které by mělo být historiky dáno na misku vah i to problematické, co se k ní pojí. Je jasné, že v jejich hodnocení i v hodnocení veřejnosti díky svým zásluhám o republiku vždy nakonec klesne miska Masarykových předností, které tak převáží nad zápornými či problematickými momenty jeho života. Ale neměli bychom proto rezignovat na střízlivé hodnocení jeho významu. Postavě samotné to nikterak neublíží a nám to naopak pomůže. Vždy je lepší být poučený o pravém stavu věcí (byť spolknout nejednu hořkou pilulku), než naivně věřit v legendy.

Je nade vší pochybnost, že kolem Masaryka byla taková legenda vybudována - a to už za jeho života. Legenda o jeho osvobozeneckém úsilí, i legenda, která z něj činila až nadpozemsky čistou bytost, prostou všech hříchů, pochybení a nedokonalostí. Ale už to je nedokonalost charakteru, když někdo souhlasí s tím, aby už za jeho života vznikaly jeho sochy a pomníky. Masaryk mohl krotit až nemístně přehnanou úctu lidí, ale nekrotil - ba prohradně orientovaným tiskem ještě více svoji aureolu upevňoval. To je zvláštní zvláště u člověka, který s takovou chutí vystupoval proti mýtům.

Masaryk byl líčen jako mravní člověk, ba vysoce mravní člověk. Jeho životopisci s leckdy až komickým patosem budovali a dodnes budují jeho dokonalý obraz coby člověka vždy skromného, duševně vyrovnaného, vždy a všude ve všem se ovládajícího, který nepronesl lži, nenechal se vyprovokovat k nepěknému slovu, vyzařovala z něj láska, moudrost a odvaha a velikost ducha.

Čtěte také:

Tomáš G. Masaryk a jeho odkaz českým prezidentům


Víme ale přitom, že Masaryk dovedl být ješitný, pokud šlo o uznání jeho zásluh a o udržení svého vlivu v novodobé republice a až neskutečně drsný v metodách, kterými toho dosahoval. Není pravda, že nejhorším Masarykovým odsudkem toho, s kým nesouhlasil, byla slova o tom, že dotyčný je "nepěkný člověk". Masaryk se často vůči svým ideovým oponentům vymezoval velice ostře, napadal je, vysoce příkře soudil a hodnotil, ba urážel - když nemohl pro svůj úřad veřejně, pak alespoň anonymními či šifrovanými články. I o lidech, kteří mu byli bezmezně oddáni, smýšlel pohrdlivě (kupříkladu Janem Herbenem pohrdal, nic pro něho prý neznamenal).

Vzývaný Masarykův rodinný život, o kterém se vydávaly brožurky, v nichž se chválilo, jak je v domácnosti pokrokový a starostlivý, jak se věnuje dětem, umí jim vyměnit pleny a doma vždy odhlédne od práce a vozí své ratolesti na těžkých svazích antických filosofů, vyznívají trochu jinak ve světle některých novodobých zjištění - že svého nejmilejší (protože nejmladšího) syna, když tento nedosahoval kýžených studijních výsledků a hrozil ctihodnému profesorovi přinést ostudu, raději poslal do několikaletého vyhnanství do USA a vůbec se o něj nezajímal, přestože Jan nesmírně trpěl tímto otcovským odmítnutím, které bylo o to nespravedlivější, ježto Jan byl po matce nervově labilní a v USA strávil nějaký čas let v ústavu pro choromyslné. Zdá se tedy, že Masaryk rodinnou výchovu příliš nezvládal. Také v jeho vztahu k ženám najdeme rozpory mezi slovy a činy - ten, kdo měl za svého života plná ústa slov o věrnosti a pohlavní čistotě, si nechal v kmetovském věku zamotat hlavu románky s mladými ženami, takže i dcera Alice musela otce napomínat, že se zpronevěřuje památce své milované ženy.

Masaryk byl podle všech indicií členem svobodozednářského řádu, ač to sám popíral, což vysvětluje otevřené dveře, se kterými se setkával během své odbojové činnosti všude po světě. Zednářem byl jeho tchán, jeho syn i nejbližší spolupracovníci. Masaryk sám z řádu, kde nejspíše už několik let předtím působil, vystoupil až v souvislosti se svou prezidentskou funkcí.

Za svých studií se zabýval zkoumáním spiritismu, okultismem a hypnotismem (byť musíme dodat, že mu nepropadl a snažil se ho vědecky vysvětlit). Byl přesvědčeným socialistou (byť s výhradami k Marxovi), členem Fabiánské společnosti, radikální socialistické skupiny intelektuálů věřících ve vítězství socialismu nad světem (a pracujících na tomto zadání). Coby elitářská skupina se světovládnými plány byla Fabiánská společnost (s podivným logem vlka v rouše beránčím) také něco jako předchůdkyně současných vlivových spolků typu Bilderberg, Trilaterální komise či CFR.

Masaryk byl kosmopolitou, Evropu viděl jako pomyslnou laboratoř předurčenou k pokusům o sjednocení. České poměry pohrdlivě považoval za Kocourkov a vybízel lid k evropanství. Podporoval myšlenku Spojených států evropských a mnozí jeho vrstevníci - intelektuálové o něm hovořili jako o vhodném (ba nejlepším) adeptu na prezidenta takové federace. Sám byl ostatně vůdcem alespoň Demokratické unie středoevropské, jak se nazývalo sdružení malých států usilujících během války o sebeurčení.

Vystupoval až fanaticky proti římsko-katolické církvi a proti klerikálům, jak nazýval její zástupce, na druhou stranu sveřepě hájil zájmy židovské a sionistické. Může se jevit jako sympatickým jeho veřejné a samozřejmé prezentování víry v Boha v době, která náboženským zanícením spíše opovrhovala, jeho přiznávání se k Ježíši, který pro něj byl vzorem - z hlediska křesťanské ortodoxie však taková víra neměla s křesťanstvím nic společného, když Masaryk neuznával Ježíše coby Krista, odmítal jeho božství a vnímal ho pouze jako ctnostného člověka s učením hodným následování. Nic více.

Podobně ostře jako proti církvi vystupoval i proti nacionalismu a vlastenectví, které pro něj bylo jen zbytečným fangličkářstvím, v praktické politice pak proti stranám, které měly národovectví v programu a hrozily tak vychýlit směřování mladé republiky v bouřlivých dvacátých a třicátých letech jiným směrem, než si Masaryk, považující se za jejího duchovního otce, přál.

Byl bořitel - liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Jak to jednou popsal Herben, když vzpomínal na mladická léta časistů (skupiny kolem listu Čas): "Rozbíjet a ničit starý svět a na jeho troskách vybudovat svět nový a lepší." Nebo též: "Řezat, řezat a řezat." Ve svém boji proti rukopisům si počínal až tak ostře, že ke stáru této své mladické nerozvážnosti a přehnané horlivosti litoval a uvědomoval si, jak mnoha lidem mohl ve svém zápalu ublížit a ukřivdit.

Jeho vlastní (realistická či pokroková) strana byla přitom okrajovým jevem, nevolitelná (označovaná i samotnými přívrženci za až příliš prožidovskou ba sežidovštělou), strana spíše - dnes bychom řekli - mediální (obdoba středových havlistických straniček dneška) a sotva vůbec stačící k tomu, aby vydobyla poslanecký mandát alespoň pro Masaryka samotného, který byl v politické izolaci minimálně od chvíle, kdy proti vůli národa hájil židovské zájmy v kauze degenerovaného vraha Hilsnera. To, co mu doma nesmírně uškodilo, mu však zjednalo renomé na Západě, kde Židé byli ve vedoucích pozicích (v politice, tisku, finančnictví aj.) a za jeho postoj v hilsneriádě mu proto vycházeli vstříc.

Jeho obrat ve vztahu k Rakousko-Uhersku je dodnes historiky nevysvětlený a podle některých i nevysvětlitelný a jako takový vysoce podezřelý - coby neautentický, vnitřně nepřesvědčivý, jakoby na příkaz vykonaný. Ten, kdo do poslední chvíle podporoval rakouskou federaci, odmítal věřit v nějaký hrozící světový konflikt a v pád Rakousko-Uherska a který budoucnost českých zemí viděl i nadále pod habsburskými křídly, se se začátkem války stává revolucionářem a jako téměř jediný z politiků aktivně usiluje o rozbití monarchie a vznik samostatného státu. Stal se náhle dokonce tak radikálním, že přemýšlel, že by v pozici diktátora, kterým de facto byl, když ho za něj legie prohlásily, svůj plán uskutečnil i silou - za pomoci "svého" vojska, kdyby byl v českých zemích potřebný domácí převrat nenastal.

A jakkoli přitom domácí převrat nastal, Masaryk ve své ješitnosti nechtěl zásluhy o něj jeho protagonistům uznat a po celý život zdůrazňoval hlavně diplomatické úspěchy své vlastní odbojové činnosti, které především podle něj vedly k založení státu - dokonce navrhoval, aby se jako den oslavy vzniku Československa ustanovil místo 28. října (který byl příliš spjatý s domácím odbojem) vybral jiný termín pojící se k těm politickým událostem, na které měl bezprostřední zásluhu právě on s Benešem. Celé období první republiky bylo prosyceno nekončícím sporem o to, kdo měl na převratu větší podíl, což poněkud připomíná v lecčems podobný spor současný o tom, kdo se zasloužil o pád komunistického režimu (zda disidenti, jak tvrdí havlisté, nebo se zhroutil sám svojí vlastní neschopností a apatií lidí, jak soudí klausovci).

Podobnost je i v tom, že oba převraty a jejich "sametovost" byly podle všeho předem připraveny a zaranžovány (nebo-li vlivnými eminencemi v zákulisí odsouhlaseny), kterážto skutečnost má potenciál poněkud umenšit význam, který je Masarykovi respektive Havlovi přisuzován. Ukázalo by se pak, že byli pouze vyhlédnuti zahraničními mocnostmi a jejich zpravodajskými složkami, aby naplňovali scénář, který byl už předem přichystán jinde a jinými (zatímco o Havlovi se mluví jako o agentu CIA, Masaryk byl podle některých autorů agentem britských tajných služeb, kterým vynášel důvěrné informace například o stavu rakouské armády). V obou případech také hraje roli jejich zednářství, které jim nejen otvíralo dveře při mnoha jednáních, ale které mohlo být i jakousi podmínkou tohoto jejich vyvolení na jedné straně a které  určovalo (přesně vymezovalo, podmiňovalo) jejich další kroky na straně druhé. Oba tak byli pouhými vykonavateli přání těch, kteří stáli služebně (či svým zasvěcením) výše, ve vztahu k veřejnosti tedy spíše figury mající budit zdání politické samostatnosti, ač jednající přísně v intencích zájmů velmocí. I to by vysvětlovalo vznik masarykovské (ale i havlovské) legendy, protože každé takové podezření, které by mohlo jejich vůdcovskou roli zpochybnit, bylo třeba o to více zakrýt mistrnými tahy propagandy.   

Často zdůrazňovaný je Masarykův kladný vztah k legiím, méně se ale ví, jak "své hochy" nabízel ve prospěch amerických zájmů, které byly čistě pragmatické a obchodní (vůbec nešlo o to zastavit bolševickou revoluci v Rusku, tu ostatně USA a Západ obecně podobně naaranžovaně vyvolal) - ve svých memorandech Masaryk vyzýval Američany, aby využili rozvratu v Rusku ke svým obchodním zájmům, doba že je prý k tomu nesmírně příhodná a nabízel se při té příležitosti, že se svou padesátitisícovou armádou jim může být k službám. Masaryk také zatížil stát, který ještě ani neexistoval, ohromnými dolarovými půjčkami u amerických bankovních domů, které sjednával k pokrytí těchto vojenských nákladů - podle svých slov i proto, aby upevnil vztah Československa ke svým spojencům.

Masaryk má také nepřímou vinu na smrti tisíců lidí, když se ve své propagandistické kampani, jak se nejednou svěřoval, snažil válku protahovat a například osobně amerického prezidenta Wilsona přemlouval, aby konflikt ještě neukončoval. To, že potřeboval na propagandu ve prospěch Československa více času a nehodil se mu proto brzký konec války, je logické, ale není jasné, jak se to slučuje s Masarykem tak proklamovanými "mravními" a "humanistickými" ideály. Tu nacházíme opět pokrytectví podobné tomu Havlovu, kdy se slova neslučují s činy.

Historik Antonín Klimek, ač Masarykův obdivovatel, nám zanechal svědectví o tom, kterak byl první prezident také mistrem intrik a zákulisního politikaření, když chtěl vývoj ve státě napřít tím správným směrem, čehož dosahoval svévolným zasahováním do politického dění, mediálními kampaněmi či zneužíváním informací, které o jeho protivnících shromažďovala neformální síť hradních informátorů, donašečů a špionů. Příkladem může být vykonstruovaná aféra proti Radolu Gajdovi (obvinění ze špionáže pro Sověty) či snaha o diskreditaci Jiřího Stříbrného (kterého přitom Masaryk zpočátku podporoval, i finančně) skrze objednaný a smyšlený lékařský posudek MUDr. Trýba, který měl dokazovat (samozřejmě neprávem), že Stříbrný trpěl syfilidou, je tudíž duševně chorý, pro stát nebezpečný a měl by být internován (historka až příliš připomíná pokus několika současných protiklausovsky smýšlejících psychiatrů, kteří s podobně fingovaným lékařským posudkem chtěli dosáhnout téhož).

Najdeme dokonce i personální souvislosti, kdy se v současném pokusu o zneužití medicíny angažoval Martin J. Stránský pocházející z židovské rodiny Stránských, která už za první republiky bojovala po Masarykově boku proti tehdejší pravici (M. J. Stránský je pravnukem Adolfa Stránského a vnukem Jaroslava Stránského, kteří byli součástí masarykovské hradní kliky a se svými Lidovými novinami se nejednou nevybíravým způsobem účastnili Masarykových výpadů proti konzervativním silám první republiky). Zajímavé je, že tehdejší komplot proti Stříbrnému nese znaky zednářské akce - jak Beneš s Masarykem, od kterých iniciativa na Stříbrného diskreditaci vyšla, tak Václav Klofáč, bezprostřední Stříbrného oponent ve straně národních socialistů, který útok vedl, tak lékař, který byl pro tuto špinavou práci vybrán (MUDr. Antonín Trýb) patřili ke svobodným zednářům, což by vysvětlovalo, proč Trýb nejprve "bratrskému" nátlaku vyšel vstříc, ač osobně svého činu litoval, vnitřně s ním nejspíše nesouhlasil a svůj falešný posudek později odvolal a Stříbrnému se omluvil.

Masaryk a jeho rodina věřila ve své vyvolení pro vůdcovskou roli v novém státě. Odtud pramenila i jistá povýšenost nad běžné politické poměry, nechuť k stranické politice a sklon k elitářství (opět tak viditelná u Václava Havla). Masaryk také často stranickým politikům vytýkal, že jsou nezkušení, neprozíraví, naivní, příliš povrchní a nedovedou pragmaticky předvídat, rozhodovat, analyzovat situaci. Sám ale v několika případech fatálně selhal - a to ne v případech srovnatelných s nedůležitými vnitrostranickými půtkami, ale v záležitostech klíčových. Neviděl například nebezpečí v německém nacionálním socialismu a v postavě Adolfa Hitlera a zlehčoval toto dění v Německu, za spolupracovníka, kterému bezmezně věřil a kterého po celý život tvrdě prosazoval a učinil z něj i svého nástupce, si pak vybral člověka, který se sice projevil během zahraničního odboje jako snaživý a pracovitý, ale který nebyl vhodný na státnickou pozici, člověka, který dvakrát po sobě v této pozici selhal, člověka nepříliš rovného charakteru a spíše nízkých morálních kvalit. Tímto neopatrným krokem vlastně pohřbil své vlastní dílo.

Zajímavou otázkou je pak samotný Masarykův původ. Masaryk byl podle některých svědectví nemanželským synem židovského velkostatkáře Nathana Redlicha (jak ve svých vzpomínkách píše například židovský spisovatel a lékař Heinz Jakob Tauber), když tento přivedl do jiného stavu Terezu Kropaczekovou, služebnou, která tehdy u Redlichů sloužila a milostnou eskapádu pak zakryl domluveným sňatkem Terezy s dalším ze svých zaměstnanců, chudým a negramotným kočím Josefem Masárikem. To by pak vysvětlovalo nadstandardně kladný vztah Masaryka k židovskému elementu, jeho sionistické cítění i hlubokou úctu, kterou Židé k Masarykovi chovali za jeho života a chovají i dodnes.

To jsou jen některé a jen letmo nastíněné aspekty Masarykova života, které by neměly být opomíjeny a které je, myslím, správné a vhodné připomenout ve chvílích, kdy si Masarykovo dílo připomínáme.

V úvodu jsem se zmínil i o některých pozitivních myšlenkách, které jako konzervativec mohu na Masarykovi ocenit. Jsou jimi například odpor proti potratům či proti kontrole populace (na základě tehdy módních malthusiánských konceptů).

A zaujal mne i jeho realistický pohled na korupci, který by stálo za to připomenout dnešním pokryteckým křiklounům proti korupci, kteří ji zneužívají k útokům na národ. "Korupce není nijaká vlastnost národní, ta se najde přece všude," řekl Masaryk v rozhovoru s žurnalistou Emilem Ludwigem.

Ostatně, sám dobře věděl, o čem mluví. Celá prvorepubliková hradní propaganda stála na korupci, kdy si Masaryk s Benešem platili přízeň domácího i zahraničního tisku z téměř bezedných tajných fondů ministerstva zahraničí.

Tak se vytvářela ona legenda. Legenda o Masarykovi...

http://www.prvnizpravy.cz

Klíčová slova: socialismus  | světovláda  | levice  | svobodní zednáři  | Židé
22038 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení
Komentáře


Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(obcan, 17.9.2012 1:27:35)
Odpovědět
Nevidim na uvedenych "zlocinech" nic hruzneho. Uspesne zachazeni s realitou vyzaduje chovani, ktere ji respektuje a politika tim spise. Vytrhneme-li zast chovani a postoju kohokoli z celku, dostaneme obraz odpovidajici pouzitemu filtru. Nikdy bych se nesnizil k tomu, abych nekoho takto posuzoval.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Brabec, 17.9.2012 2:58:40)
Odpovědět
Článek je zajímavý, ne se vším je nutné souhlasit
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Niky, 17.9.2012 11:03:43)
Odpovědět
Masaryk si platil F Peroutku, aby o něm psal jen pozitivně. Není náhoda, že se po válce dal F Peroutka do služeb komunistů! F Peroutka napsal: K Gottwald a KSČ jsou zárukou demokracie a prosperity!
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Joreh, 17.9.2012 11:39:53)
Odpovědět
Je něco, čeho si na T.G. Masarykovi vážíte?
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Niky, 17.9.2012 12:23:43)
Odpovědět
Vážím si Masaryka za jeho chování v době Hilsneriády.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 17.9.2012 12:46:09)
Odpovědět
I já, byl to významný slováko němec, s americkou manželkou tedy nečech , on osobě hovořil jako o genetickém slovákovi, duchem moravanovi, povolaném bohem službě československu, tedy státu který už neexistuje, Klaus ho zrušil.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Ronde, 17.9.2012 13:39:58)
Odpovědět
Masaryk velkou část svého života prožil v době, kdy samostatný stát Čechů, Moravanů a Slezanů neexistoval. Promíchání národností na území rakousko-uherské monarchie bylo rozšířené, ale tak, že preferováni a podporováni byli ti, kteří zde mluvili německy. Lidé, kteří mluvili česky, byli považováni za druhořadé.

Chtěl byste být pokládán za druhořadého člověka?

Čeho a proč si na lidech vážíte?
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 14:04:34)
Odpovědět
Dane, jeho biologický otec nebyl Slovák. Tehdy nebyla žádná interupční komise a řešilo se tak těhosteství pánských služebných. Ten Slovák se nějprve ani s manželkou nedomluvil. Ona neznala slovenský a on německý. Za to že si ji vzal byl z negramotného čeledina povýšen na panského kočího. Prý Masaryk měl bratra o kterém se on ani nikdo jiný nezmínil. Pohrdal jím jako s tím údajným otcem Masarykem.
Jistě že za obhajobu Hilsnera zaslouží úctu.
Masaryk v hovorech s Čapkem se chlubil, že už dlouho před válkou jako poslanec Říšského Sněmu pracoval proti R-U. (Prozrazoval Dohodě tajemství ketrá se jako poslnaec dozvídal.) Byl totíž velice náročný na peníze a vysoký plat profesora a poslance mu nestačil.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 17.9.2012 15:34:58)
Odpovědět
Možná se budete divit, ale interupce a antikoncepce existovala už za starého říma a tím spíše za RU, interupce byla běžným zákrokem.

A pokud začnete konspiračně plácat a používat výrazy jako Prý,.. nemá s vámi debata cenu, já se pohybuju ve faktech ne v prý..
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 17:20:28)
Odpovědět
To také vím že porodní báby dělali i interupce. Jenže né vždy to šlo. Také tá manželka nevolníka povýšeného na kočího byla o dosti roku starší jak ten Masaryk. Ono i v té době se rodily kukačí dětičky. Panská služebná se v té době považovala už za dánmu a čeledínem by pohrdla kdyby nepotřebovala manžela a pro dítě tátu.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 17:50:17)
Odpovědět
Ty porodní báby ale hodně riskovaly. Bylo to trestné a tresty za to přísné. Hodně těch těhotných žen po takovém potratu zemřelo. Neměly ponětí o sterilizaci nástroju. Dělaly to i jehlicí na pletení. Proto né každá žena se k takovému riziku odhodlala. Zvláště když byla těhotná s bohatým pánem.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 17:50:32)
Odpovědět
Ty porodní báby ale hodně riskovaly. Bylo to trestné a tresty za to přísné. Hodně těch těhotných žen po takovém potratu zemřelo. Neměly ponětí o sterilizaci nástroju. Dělaly to i jehlicí na pletení. Proto né každá žena se k takovému riziku odhodlala. Zvláště když byla těhotná s bohatým pánem.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Ronde, 18.9.2012 14:01:47)
Odpovědět
Dane, čeho a proč si na lidech vážíte?
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 13:46:38)
Odpovědět
Neplatil si jen Peroutku. Měl své lidi donašeče ve všech redakcích a ve všech politických stranách. To není vůbec žádné tajemství. Pro věřící jeho božského kůltu co Masaryk činil dobře činil. Vrátil se do už existující republiky z dluhy a pořesto že měl vysoký plat, tak jeho podlézavci usoudili že je chudý a tak pro něj udělali mezi milionáří, bankéří a továrníky zbírku. Jen bankéř Preis dal na Masarykovo konto dvacet milionu korun a z těch peněz si platil novináře a své agenty v pol. stranách. Dočtete se o tom v knížce "Masaryk Beneš Hrad". Jsou to dopisy Masaryka Benešovi a dal j k dispozici k tisku a určitě jen ty nejméně závadné někdejší ambasádor ČSR v USA Papánek. Dokonce se tam dočtete že Masaryk zřejmě věděl jak dopadnou volby a tak dávál dohromady vládu asi čtrnáct dní před volbami. Choval se v republice jako monarcha z Boží vůle. Pochopitelně ti které si platil vytvářeli jeho kůlt o němž ještě dnes mnoho jeho věřících nepochybuje. Češi jsou vedení k uctívání taťuldu vlasti.
Málo kdo ví, že v ČSR měl posední slovo Francouzký ambasádor a armádní dustojníci byli školeni ve Francií třebas měla tá republika zkušené dustojníky a ještě je nechávala školit ve Francií která kromě Napoleona prohrávala snad všechny války
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Kalous, 17.9.2012 20:22:23)
Odpovědět
No jo Stilete. Ale u nás ti francouzští generálové alespoň jednu bitvu vyhráli. Když Maďaři a Maďarská republika rad a Slovenská rapublika rad zabírali Slovensko - nové československé vojsko v popředí s legionáři pod italským generálem prohrávalo, pak dostali Francouze generála Pelého a revolucionáře a Maďary zlikvidovali.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(smějící se bestie, 17.9.2012 2:49:29)
Odpovědět
Od:
jaroslavkronus.kolin@seznam.cz

Komu:
adam.bartos@freeglobe.cz , martin.cejka@freeglobe.cz

Předmět:
bez dalšího komentáře .....

Datum:
17.9. 2012, 02:43 - dnes v 02:43

jaroslavkronus.kolin@seznam.cz

Komu:
f , Jakl Ladislav

Předmět:
zaslání upozornění na další nacionalistickou debilitu

Datum:
16.9. 2012, 18:09 - dnes v 18:09

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2154-musime-si-pomahat-aneb-narod-sobe-za-nejnovejsi-petici-nestoji-cesi-ale-spise-nasi-zidovsti-spoluobcane-zijici-z-nasich-verejnych-penez.aspx

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2157-prebaleny-schwarzenberg.aspx
Jaroslav Kronus
Musíme si pomáhat aneb Národ sobě! Za nejnovější peticí nestojí Češi, ale spíše naši židovští spoluo
freeglobe.parlamentnilisty.cz
Předně jaký národ má petice na mysli? Podívám-li se na signatáře a na podepsané ...Zobrazit více

Před 6 hodinami · To se mi líbí · Odebrat náhledJaroslav Kronus někteří kosmopolité a internaiconální socani musí býti přímo vděční idiocii nacionalistů....
Před 6 hodinami · Upraveno · To se mi líbíJaroslav Kronus umístit na jeden web antisemtiský slint a rýpnutí si p.Jakla do JJ chrupberka to opravd uvyžaduje notnou dávku idiocie !!!

Jaroslav Kronus
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(SoS, 17.9.2012 4:29:46)
Odpovědět
Grafomane Bartoši, na Masaryka se laskavě vys..r, ty kre..téne.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Richard, 17.9.2012 8:34:57)
Odpovědět
Jste žid jako ten krypl Masaryk nebo co.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 17.9.2012 10:31:46)
Odpovědět
Masaryk nebyl židem ani geneticky ani vírou, jehomatka byla němka a otec byl slovák, byl to tedy slováko němec, vyrostl na moravě u hodonína, dospíval ve Vídni kde studoval, později ve Francii.
Jeho manželka byla američanka, jednalo se tedy o evropana se vším všudy, nečecha.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 13:52:48)
Odpovědět
Já jsem pro. Měli by to udělat i všichni věřící v jeho božský kůlt. Měl by to udělat i pán
... --- ... !
Dnešní réžím je lepší jak byl ten Masarykuv a přesto dnes nadáváte. Je svobodnější a demokratičtější. Za I. republiky by jste klečeli i blátě na zemi, kdyby kolem vás jel na kobyle taťulda Masaryk.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(alfa27, 17.9.2012 8:45:18)
Odpovědět
Něco na tom Masarykovi být musí, když už o něm píše takový velikán jako Adam B(blb?)Bartoš. Dalo se to ale napsat i stručněji,jen jednou větou autore. Všichni pochopíme co chcete říct.NEJVĚTŠÍM ČESKÝM VELIKÁNEM VŠECH DOB JE VÁCLAV KLAUS.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 17.9.2012 9:20:43)
Odpovědět
Masayk už velikánem národa zůstane, přez všechny negativa to byl otec zakladatel československa a tečka.


Dalším otcem je Havel, 1. postkomunistický československý i český prezident, ikona OF a symbol odporu vůči socialistickému režimu v zemi, uhnízdil se vedle Msasryka na stlici velikánů, ve světovém věhlasu ho i předčil tečka.

Pak zde máme odpd v podobě Beneše a Klause, potom prvním pes neštěkne, němci ho nenávidí a mnozí češi v něm vidí sovětskou loutku a vlastizrádce.
A Klaus ? Ten ještě neskončil v úřadu a už poněm pes neštěkne, na západě je vnímán jako doslova nepřítel, u nás jakýsi nástupce druhořadého Beneše, muž ve stínu Havla, rusoservilní arogantní hlupák.

Taková je realita a žádný Bartoš s ní nehne.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Jeeves, 17.9.2012 14:13:08)
Odpovědět
No to ste tomu Masarykovi hodně pomohl! Stavět mu po bok Havla... :-) Ten by si musel vzít hodně dlouhé štafle, aby se mohl podívat Masarykovi na kotníky.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 17.9.2012 15:30:59)
Odpovědět
Význasm lidí neurčuji ani já ani vy a už vůbec ne nějaký petřík, je to otázka odkazu a ohlasu na tyto osobnosti doma i v zahraničí a Havle jasně mezinárodně Masarykova převyšuje, jeho glorifikace doma i ve světě nebere konce...
Vždyť není víkendu kdy by o něm televize nehovořila a není týdne kdy by o něm zde putinovci nedebatovali...

Jeho letiště bude přejmenováno 5. října a bude ověšeno nejenom jeho fotografiemi, ale i výroky, Bořek šípek a Knihovna Václava havla už to mají hotové, jenom to zavěsí...

Pokud jsem dobře rozumněl bude mít Havel ulici v každém českém a moravském městě nad 25 000 obyvatel do 5 roků, zavázali se k tomu dobrovolně starostové.

Co s touto realitou naděláte ??

Když zadáte do vyhledávače Václav Havel, objeví se miliony odkazů a článků..
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Jeeves, 17.9.2012 16:04:06)
Odpovědět
Nojo, nechám Vás při tom. Jenom si říkám, když tak čtu Vaše příspěvky, jestli se nenecháváte až příliš unášet statistikami a čísly. Víte, i kdyby měl Havel miliardu fanoušků, pro mne to není žádný argument o jeho velikosti, protože víc věřím vlastní hlavě.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Kalous, 17.9.2012 20:47:57)
Odpovědět
Dane, nedělej ze sebe hlupáka. O Havlovi na Západě kromě "zainteresovaných politiků" a okruhu kolem různých "disentů" nikdo neví a může jim být ukradený, vždyť na Západě (zejména USA) je vyjímka, když vůbec někdo ví, že existuje nějaká Česká republika - myslí si že je to něco v Jugoslávii nebo v Africe. Na rozdíl od tvých pitbulů - ti to ví, mají to napsané i na svých psích boudách. Co ten Havel pro svět udělal - podpořil ve své době humanitární bombarďáky a kamarádil s marxistou tibetským Dalajlámem
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 21:37:54)
Odpovědět
Pravda Kalous. Když byl Havel v USA, nikdy se o něm žádná media nezmínila. Jen tá česká nešetřila tělesnými tekutinami slasti. Media ovládali Havlovi tajtrlící. Dan neni sto pochopit, že ten kapitalismus nebyl skutečně v úmyslu Havla. Vždyť byl obklopen jen komunisty a ti že by chtěli kapitalismus? Polovina z Havlových disidentu byly dokonce tajní spolupracovnící StB a ti plnily úkoly dané jím StB. O Havlovi do listopadu 1989 nevěděl kromě jeho skupiny nikdo. Dalo to té skupině práce Havla tak prosadit. Dan patří mezi lidí, kteří nutně musí někoho zbožňovat a snadno se dávají manipulovat. Havel sice dostával nečestné "Čestné doktoráty" ale kdo mu je uděloval? Řádící pakáž z 68 roku. Tak jak propaganda udělala z Masaryka poloboha a převelice zasloužilého taťuldy vlasti, tak skupina stejného ražení totež dělala s Havlem.
Znal jsem člověka, po 48 roce byl převaděč a musel utécí před šibenici. Když se před ním vyslovilo jméno Masaryk, tak se dojetím rozplaklal. Tak byla zblbnuta ve školách první republiky celá generace. Po vymiškované pseudorevoluci se vrátíl do Čech zemřít. Bylo my přes devadesát let.
Nedosplělý národ musí mět taťuldy vlasti s božskými zasluhami k uctívání. Tak lokajové božské zásluhy vyrobí.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 17.9.2012 23:15:39)
Odpovědět
Americký senát uctil Havlovu památku minutou ticha, na jeho poeh přiletěl bývalý americký prezident, bývalá ministrině zahraničí USA a i současná ministrině zahraničí USA, mimo Suzan Vega, kondolovali např. Rolling Stones ..

V New Yourku byla otevřena pobočka knihovny Václava Havla, stejně jako v paříži např.

Tvůj subjektivní názor, štylete je nepodstatný.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 23:44:39)
Odpovědět
Kde jsi k tomu přišel? Já nic takového ve zprávách neviděl. A divám se na zprávy kždý den. O Masarykovi také kdosi básnil, že když mluvil ve Francouzkém Parlamentu a on neznal farnzouzký, tak ho ti Francoužtí poslanci poslouchli v pozoru. Totéž psal o Havlovi jeden českáý kašpárek, že Havla poslouchali US kongressmani v pozoru i a dokonce plakali dojetím nad božským projervem Havla. Tehdy jsem to četl v českém tisku a mohl se potrhat smíchy.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 18.9.2012 9:51:06)
Odpovědět
tady máš Havlův projev v kongresu
http://www.youtube.com/watch?v=zplMpbZkEaM

vedle najdeš deítky videjí.. mrkni na ně a užij se té bezvýznamnosti Havla :))

http://www.youtube.com/watch?v=6In_tKmCDeA&feature=related
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 18.9.2012 14:37:22)
Odpovědět
No a? Máš vůbec poněti kdo všechno mluvil v US Congessu? Ty se nad takovou bezvýznamnou prkotinkou můžes ovšem uchcat blahem že Dane? Vím dávno že máš ucpané dráty v mylivně a proto ti to jaksi nemyslí. Havel neměl vůbec žádné zásluhy na pádu vlády " Předvoje dělnické třídy". To by jsi mohl vědět, že nikdo z jeho party disidentu ani on sám neměl zájem na pádu socialismu. Vždyť celá tá parta disidentu byli konmoší a to správní komouší. To, že byli vyhození z partaje, ve skutečnosti dání do kádrové rezervy, to z ních nedělalo a nedělá demokraty. Kromě toho jak tehdy prohlásíl MV Ruml, že polovina byla agenty StB. To ve své hlouposti chceš věřt, že Havel má největší zásluhu na pádu komunistu v celé Sovětské veleříší? To jsi takový tupec? Proč tedy ČSSR byla už předposlední kde se zhroutil jejích komunistický réžím? Kdyby měl Havel zásluhy jaké mu hlupácí podstrkují, tak by potom muselo být Čsl. první a né takřka poslední kde jejích réžím padnul. Měl by jsi se Dane radějí věnovat vytvářžení statistik místo vypouštění mlíčí i jiných tekutin nad Havlem.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 18.9.2012 16:25:59)
Odpovědět
poslal jsem ti video, kde Havel několikrát sklidil ohlas a potlesk amerického kongresu, chceš poslat video,kde stejně roztleskal britský či izraelský parlament ???
Nebo třeba kde o něm pochvalně hocoří německý prezident a australská premierka ???

:-)

Rád ti pomůžu vyhledat událosto o nichž nevíš, dost ti to otevře oči :)
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Niky, 18.9.2012 16:51:17)
Odpovědět
Dane k Americkým kongresmenům mluvil fakticky M Žantovský, který bláboly Havla překládal do angličtiny! Mimochodem v tom projevu Havel asi destkrát řekl: chceteli si pomoci, tak pomožte Rusku.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 18.9.2012 17:36:53)
Odpovědět
To nic neznamená. V Congressu se tleská často. Takový jihoafrický Tutu sklídil bouřliví aplaus. Jsi blb když si myslíš že projev zdvořilosti je projevem obrovského obdivu. Jsi Havlistický onanistický zaslepenec v tom je s tebou problém. Předpokládám, že jsi si nechal podobiznu Havla vytetovat i na penis, aby jsi ho mohl několikráte deně pohladit. Tvá zaslepená vášeň je Havel a statistiky. O ničem jiném nemáš potuchy.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 19.9.2012 9:52:51)
Odpovědět
znovu, přečti si co o něm řekl buš, klintn i obama..

http://www.youtube.com/watch?v=6In_tKmCDeA&feature=related


ať si náhodou nemyslíš, že já z něj vyrábím významnou osobu....

Mimochodem, na budovu ruzyňského letiště se už šroubuje obří nápis Václav Havel Airport Prague

Já jsem ho tam ale nedal, navrhl to jeden z nejvýznamnějších českých režisérů, odsouhlasila to vlád a ašéfové největších parlamentních stran..
:-( blbý že... tak bazvýznamný člověk a největší letiště v zemi je po něm pojmenované, každý cizinec co k nám přiletí uvidí nejprve tento obří nápis..
ach jo
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 19.9.2012 10:02:44)
Odpovědět
jasně, všichni jsou blbci, jenom ty seš letadlo...


Helmut Kohl: Václav Havel je největším přínosem po evropskou demokracii v postkomunistickém období..

Angela Merkelová - nejmocnější žena světa a německé kancléřka: Opustil nás člověk nesmírného významu, jehož odkaz překročil hranice Evropy

G. Busch j. - Setkání s ním pro mě bylo zážitkem, tento muž se navždy zapsal do dějin západu jako velký demokrat a bojovník s komunistickou diktaturou


mám pokračovat ??
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 18.9.2012 10:25:14)
Odpovědět
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/157438-obama-havel-byl-pro-mne-inspiraci/tady máš štylete shrnuty první rekace i z USA, ty které ti tak unikly, naštěstí je vše zdokumentované, takže i hloupý amík si to může dohledat a poučit se..
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(mann, 18.9.2012 16:17:34)
Odpovědět
Pane Dane, uminutého starce nepřesvědčíte. To prostě nelze.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 17:52:55)
Odpovědět
Dan je fanatickým obdivovatelem kašpara Havla a stejně fanatickým věřícím jeho božského kůltu.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 17.9.2012 23:20:05)
Odpovědět
Havůlv životopis vyšel v 23 jazycích ve 27 zemích světa, vč. Jižní ameriky, číny, japonska nebo asutrálie.

Jeho film odcházení, byl promítán mimo čr, v německu na Slovesnku, v Polsku, na Ukrajině, v rakousku a v Litvě.

Momentálně se letiště Ruzyně předělává na Havlovo letiště a já v tom opravdu prsty nemám, to jeho bezvýznamnost :DD
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 23:50:05)
Odpovědět
A co je natom zvláštního? Životopis o Al Caponovi vyšel ve všech jazycích světa a knihy o něm jsou také ve všech knihovnách světa. To by Italové především Siciliání měli se ujástat k smrti. Umíš si představit, že i o Stalinovi a i Hitlerovi bylo napsáno tisíckráte více knih jak o tvém pánbičkovi Havlovi?
Že by tě to vzrušovalo i sexuálně?
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 18.9.2012 9:31:59)
Odpovědět
Ale to byli také velikáni ve svých oborech to není o obdivu, nýbrž o významu a ten neurčuje Dan ani štylet ale určují to především dějiny.

Lidé které uvádíš vynikali masivním zabíjením, srovnávat je s Havlem je tedy veůlmi demagogické a naprosto tím ztrácíš serioznost názoru :-)

Havel je top čechcem,udělal hromadu věcí s nimiž nesouhlasím, ale nikoho významnějšího v dějinách české politiky nemáme.

Když zeměřel byl jsem v Berlíně, týden nato, v mnoha knihkupectvých ve výlohách bylo o něm psáno a v největším Berlínském knihkupectví byla o Havlovi celá výstava..

Myslíš že jsem to zosnoval já ?? :-)
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 18.9.2012 14:41:33)
Odpovědět
Až vymřou taková jelita nacpané nikoliv prejtem jakým jsi ty, tak se zase Havel z dějin vymaže. Ani pes po něm neštěkne. Ani se nebude muset čekat až vymřete. Už za pár roku bude po Havlovi. Zatím se mnohé o něm utajuje, ale to nebude možné vždy.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(mann, 18.9.2012 16:20:15)
Odpovědět
Pane Stilet, jestli po vás štěkne pes? Dovolil bych si pochybovat.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 18.9.2012 23:34:03)
Odpovědět
Pane, nejsem sám a já proto nehodlám brečet. Historie především zaznamenává jen ty největší ničemy.Po smrti nechci ani náhrobek. Tak mě jste s tou poznámlkou nedojal.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Milos Stavros, 17.9.2012 19:54:58)
Odpovědět
Ani 100x opakovaná lež neudělá z Havla národem uctívanou osobnost. A jestli je V. Klaus v bruselských marxistických kruzích považován za nepřítele, je to naprosto v pořádku a dobře.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Jiri, 17.9.2012 20:15:30)
Odpovědět
PANE Dane, za to, co píšete o Masarykovi, nemohu se zdržet e neříci vám, že jste frustrovaný blbec, který nic neví, ale do všeho kecá. Číst vaše výlevy směrem k Masarykovi je dost otřesné. Nerad reaguji, protože na blbce je líp nereagovat, nemá to žádný smysl. Vy prostě mluvíte do všeho, ale nic nevíte. Mluvte si do slučování SOP a ND, tam o nic nejde, ale nemluvte do Masaryka a vůbec už ne dr Beneše, nic o tom nevite.912897
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Kalous, 17.9.2012 20:27:28)
Odpovědět
Beneš je ctěn. A že ho nenávidí Němci a Dan nás vůbec nessere.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 21:43:35)
Odpovědět
Beneš byl a je poválečným zločincem. Všechny mordy na Německých lidech po květnu 45 amnestoval. Vyhecoval celý národ k mnoha tisíccovým vraždám. A to jako samozvaný president a samozřejmě je těmi vrahy a lupičí i jejích potomky veleben a uctíván. Ty jsi slušný člověk a neměl by jsi se tedy toho poválčného zločince zastávat.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(mann, 18.9.2012 16:23:16)
Odpovědět
Mordy na Německých lidech následovaly po mordech na Českých lidech.
Kdo seje vítr sklízí bouři, Němci si to všechno pohnojili sami.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 20.9.2012 9:50:51)
Odpovědět
To je ale počínání mafiána a ne demokratického politika, žádná vendeta být neměla, měly být soudy a ne tolerované vraždy a znásilňování a nakonec masové znárodnění a odsun, Beneš se choval stejně jako nacisté a zasloužil by stejný trest.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Bagoun, 17.9.2012 18:40:48)
Odpovědět
To nikdo rict nechce, ale Vaclav Klaus je dustojnym nastupcem T.G.Masaryka, vyjimecna osobnost, moudry politik a statnik.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 18.9.2012 13:53:46)
Odpovědět
Václav Klaus už začíná být souzen dějinami, jeho privatizace, Lájoš Báča aféra, proruská antizápadní politika, nemorálnost v podobě nevěry, bezvěrectví a skrytá homosexualita, kleptománie, z něj rozhodně národního hrdinu neudělali...
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 18.9.2012 15:03:27)
Odpovědět
Dene, jestli ty jsi někdy pracoval v Bance, tak jedíně díký Klausovi a jeho partě. Havel byl obklopen jen komunistickými obřezanci v lidské masce a ti nemělí v úmyslu socialismus zbourat, ale jen obřezat a nasadit mu lidskom masku. Tak jako v 68 roce. Chtěli prostě vyhnat ty konzervy a nahradit je u moci. Havel byl jen jeden z ních. To že ho nevzali do KSČ, za to on nemohl. Ke kapitalismu pravděpodobně pomohlo to, že Havla usadili na Hradčanech kde jen mohl klábosit, což on rád činil, ale do politiky zrovna moc mluvit nemohl. Jemu to ostatně stačilo, neboť žádným politikem nebyl. Vyhovovalo mu, že se mohl před jinými státníky a politiky nakrucovat jak tá odaliska před sultánem a blbečkové v Čechách nad ním učurávali což se mu přenáramně líbilo. A jak je to s tebou Dane? Močový měchýř i prostatu máš v pořdku? Nemusíš mět hadičku vedenou do měchýře? Budeš moci mít někdy potomky?
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 19.9.2012 9:57:34)
Odpovědět
Havel narozdíl od Klause nebyl v socialistickém svazu mládeže, narozdíl od něj byl křtěný a biřmovaný, Klaus je bezvěrec oba jeho rodiče byli komunisté, on pak vzorný svazák, přihláška do ksč Václava Klause existuje :-)

Havel nás dostal do NATO, Klaus byl proti.

Havel byl příznivcem EU integrace a je oblíbený na západě, zejména v Německu, Klause v Německu nemají rádi, ale milují ho v Rusku.

Není žádným tajemstvím že Putin Klause vyznamenal za šíření ruského jazyka a kultury na západě, Puškinovou cenou.

Klausovi knihy sponzorují kremelské firmy Gazprom a Lukoil.

Havel byl naopak finančně sponzorován z Británie, USA a NSR.
Jak pracuje Bartošův mozek?
(Samuel Vitovsky, 17.9.2012 9:51:09)
Odpovědět
V textu je spousta soudů (a odsudků), ale ani píď o tom, kde k nim autor došel.
"kupříkladu Janem Herbenem pohrdal, nic pro něho prý neznamenal"
"Masaryk byl podle všech indicií členem svobodozednářského řádu, ač to sám popíral"
"Masaryk byl podle některých autorů agentem britských tajných služeb, kterým vynášel důvěrné informace například o stavu rakouské armády"
"... jak se nejednou svěřoval, snažil válku protahovat a například osobně amerického prezidenta Wilsona přemlouval, aby konflikt ještě neukončoval."
Typická bartošovština.

Pořád mi ale vrce hlavou, jiný aspekt Bartošova myšlení:
"Masaryk byl podle některých svědectví nemanželským synem židovského velkostatkáře ... To by pak vysvětlovalo nadstandardně kladný vztah Masaryka k židovskému elementu, jeho sionistické cítění i hlubokou úctu, kterou Židé k Masarykovi chovali ..."
Jak si Bartošův mozek představuje, že to probíhalo? Masaryk VĚDĚL, že má židovský původ a proto Židům stranil? Nebo to nevěděl, ale nějaký žido-gen v něm sionismus VYVOLÁVAL? A obráceně Židé věděli, že Masaryk je nemanželský syn a proto ho měli rádi, nebo mají Židé nějaký žido-radar, kterým poznají na druhém člověku že je jejich?

Zatímco ty odsudky bez udání zdroje mohou být jen lenost, lajdáctví nebo předpojatost. Neustálé a hlavně zcela vážně míněné rozebírání židovského původu už je OPRAVDOVÁ MAGIE!
Re: Jak pracuje Bartošův mozek?
(alfa27, 17.9.2012 13:20:24)
Odpovědět
Tak tam je tolik blábolů, že ani nemá cenu se k tomu géniovi žurnalistiky vyjadřovat. Mimochodem, židovských velkostatkářů v Rakousku moc nebylo, takže by se dal snad tatínek vystopovat. Další blbost je ta, že pro Brity špionoval v rakouské armádě. Masaryk v armádě vůbec nesloužil, takže pro Brity by to byl špion na h..,hlavně když na začátku války emigroval. A úplně mě dorazil, že "proti vůli národa se zastal degenerovaného Žida Hilsnera".No on se ho zastal,protože argumentace obžaloby i veřejného mínění byla nesmyslná.Děsím se dne,kdy bude o vině a trestu rozhodovat referendum.
Re: Jak pracuje Bartošův mozek?
(Terbo, 17.9.2012 13:32:58)
Odpovědět
O vině a trestu referendum rozhodovat nemůže.
K nátlakovým akcím, kdy se měly povinně a veřejně vyjadřovat "masy lidí" na podporu pronásledování a dokonce poprav údajných "nepřátel" docházelo tam, kde byla vláda diktátorská.
V současnosti se takové masové pronásledování a vraždění lidí děje ve státech, kde je hlavním náboženstvím zhoubný islám.
Udělejme vše potřebné pro to, aby se v ČR islám nešířil!
Muslimové neuznávají demokracii. Muslimové demokracii využívají a zneužívají pro svůj hlavní cíl, kterým je islammizace dosud neislámských států. Islámské "právo" šaríja je typicky krutě diktátorské.
Náboženství islám JE V ROZPORU SE ZÁKONY ČR !!!

Je nutné ZAKÁZAT jakoukoli podporu, propagaci a šíření islámu !!!
Re: Jak pracuje Bartošův mozek?
(Terbo, 17.9.2012 13:41:19)
Odpovědět
O vině a trestu referendum rozhodovat nemůže.
K nátlakovým akcím, kdy se měly povinně a veřejně vyjadřovat "masy lidí" na podporu pronásledování a dokonce poprav údajných "nepřátel" docházelo tam, kde byla vláda diktátorská.
V současnosti se takové masové pronásledování a vraždění lidí děje ve státech, kde je hlavním náboženstvím zhoubný islám.
Udělejme vše potřebné pro to, aby se v ČR islám nešířil!
Muslimové neuznávají demokracii. Muslimové demokracii využívají a zneužívají pro svůj hlavní cíl, kterým je islamizace dosud neislámských států. Islámské "právo" šaríja je typicky krutě diktátorské.
Náboženství islám JE V ROZPORU SE ZÁKONY ČR !!!

Je nutné ZAKÁZAT jakoukoli podporu, propagaci a šíření islámu !!!
Re: Jak pracuje Bartošův mozek?
(Jeeves, 17.9.2012 14:23:35)
Odpovědět
Vypadá to, že se Bartoš zacvičuje v oboru manipulace. Mezi pravdivá fakta semtam vkládá nepodložené špinavosti. A přidávat k tomu ještě "bonbón" o původu, to považuji za vrchol ubohosti, ať by se jednalo o kohokoliv!
Re: Jak pracuje Bartošův mozek?
(Hardy, 17.9.2012 17:42:09)
Odpovědět
Bartoš většinou předkládá špinavosti, ale snaží se, aby to vypadalo jako nezaujaté a pravdivé informace.
Re: Jak pracuje Bartošův mozek?
(Pavel Skeptik I, 17.9.2012 22:15:59)
Odpovědět
alfa27:
Tak onen Redlich měl v nájmu opravdu jeden velkostatek u Hodonína, ale hlavně byl myslím majitel cukrovaru!Ale byl to Nathan a Josef byl jeho vnuk! Ovšem jisté je, že na hodonínsko přišel po r. 1850!!!
Mimo téma - dnes je výročí narození básníka, dramatika, prozaika Františka Hrubína
(Výročí, 17.9.2012 10:06:56)
Odpovědět
František Hrubín, *17.9.1910 – †1.3.1971, český básník, dramatik, prozaik a překladatel.
Po prvých sbírkách milostné a přírodní lyriky (Zpíváno z dálky, Krásná po chudobě) směřovala jeho tvorba k spiritualistickému vidění lidského osudu (Země sudička, Cikády).
Ohrožení světa fašismem posilovalo v Hrubínově pojetí skutečnosti dramatickými rysy (Chléb s ocelí), vystupňované v poémě Jobova noc v podobenství velkého přerodu člověka.
Po roce 1945 vyvolala hrozba atomové války nové obavy o osud lidstva, jež se odrazily ve sbírce Nesmírný krásný život a byly ústředním tématem básní Hirošima a Proměna.
Básnická tvorba vyvrcholila sbírkou reflexívních básní Můj zpěv a lyrickoepickou básní Romance pro křídlovku (zfilmováno).
V poválečné dramatice podnětně zapůsobily Hrubínovy hry zobrazením rozpornosti vztahů a charakterů soudobých lidí (Srpnová neděle, Křišťálová noc).
Z lyrické konfrontace současnosti a vzpomínek z mládí vycházejí prózy U stolu, Zlatá reneta.
Působil i jako autor literatury pro děti (Paleček, Mánesův orloj, Kuřátko a obilí, Špalíček pohádek) a překladatel, zvláště z francouzštiny (P. Verlaine, A. Rimbaud) a ruské poezie (A. S. Puškin, M. J. Kolcov).
Re: T. G. Masaryk si liboval si v ...
(Samuel Vitovsky, 17.9.2012 10:13:13)
Odpovědět
A Lukášku, v nadpisu máš zase překlep. Kolikrát Ti na doučování říkali, aby sis po sobě všechno dvakrát přečetl? K článku jsi psal jenom titulek a zase jsi to pokazil?
Já vím, že máš spoustu práce se sháněním ilustrací k povídáním jako je třeba tenhle http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/9575-krestansti-muzi-by-nemeli-podlehat-v-boji-panice-z-trojiho-duvodu-navic-perverzni-degeneranti-vychcipaji.aspx. Móóóc hezký obrázky si vybral, to jo. Tak ještě ten pravopis, ju.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Kudrna, 17.9.2012 10:38:41)
Odpovědět
Po určitém čase se na každého sebestředného člověka něco najde.T.G.Masaryk je už dlouhá legenda a svým konkrétním životem vadí dnešním vládcům-i Klausovi.Tak to bylo i v celé historii vládců ,byť demokraticky smýšlejících.Ale pozorujíce dnešní mumraj s církevními restitucemi,víme,která bije.P.Masaryk-president- nebyl zastáncem církví,dá se říci,že jimi pohrdal.Jeho přispěním bylo mnoho neopráněného majetku církvím odňato a rozdáno v pozemkových úpravách chudým lidem.To mu církev nezapomněla.A tak se někteří zastánci církevních restitucí/v dnešní podobě/odměňují p.Masarykovi tvrdě,nemilosrdně a po svém.A je to i zásluha našich,neobjektivních novinářů,kteří zastávají vlezprdelkové postoje./Někteří/.S takovými metodami pohrdání minulosti se může v naši zemi stát jedno,že nebudeme mít v budoucnosti na koho vzpomínat v dobrém.Inu,ta česká povaha....
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(ArTes, 17.9.2012 11:07:56)
Odpovědět
Ze životopisu Tomáše G. Masaryka:

Tomáš Garrigue Masaryk

Dětství a mládí

Tomáš Masaryk se narodil dne 7.března 1850 v Hodoníně. Jeho otec, Josef Masaryk, původem Slovák ze západního pohraničí Uher, pocházel z chudé nevolnické rodiny a v Hodoníně pracoval jako kočí na panském statku. Masarykova matka, Terezie, rozená Kropáčková, pocházela ze zámožného měšťanského rodu a na panském statku v Hodoníně pracovala jako kuchařka.
Přestože si byli Masarykovi rodiče nerovní v původu, ve vzdělání i věku (Terezie Kropáčková byla o deset let starší než Josef Masaryk), bylo jejich manželství bezproblémové a harmonické. Tomáš Masaryk byl nejstarším dítětem v rodině, postupně se Terezii narodily ještě čtyři děti, ale přežily pouze dvě – Martin a Ludvík.
Rodině se v panských službách nevedlo špatně, Josef Masaryk jako panský kočí mohl rodinu v rámci chudých poměrů dobře zabezpečit a později byl dokonce povýšen na drába. Kvůli otcově povolání se Masarykovi často stěhovali po různých místech jižní Moravy. Tomáš Masaryk navštěvoval obecné školy v Hodoníně, v Čejkovicích a v Čejči. V letech 1861 – 1863 navštěvoval reálku v Hustopečích.
V roce 1864 ho rodiče poslali do Vídně, aby se zde vyučil zámečníkem. V učení se mladému Tomášovi ale nelíbilo, nevyhovovala mu jednotvárná výrobní práce a také si nerozuměl se svými vrstevníky. Spolubydlící mu dokonce sebral jeho oblíbené knihy. Proto se rozhodl už po šesti týdnech pro návrat k rodičům do Čejče, kde raději nastoupil do učení ke kováři. Práce, kde bylo potřeba síly a zručnosti, se Tomáši Masarykovi líbila a byl již rozhodnutý se kovářství věnovat doživotně. Záhy se ale u kovářské dílny setkal se svým bývalým profesorem z reálky Francem Ludwigem, který přemluvil Masarykovy rodiče, aby Tomáše poslali jako podučitele do čejkovické školy.
V roce 1865 se Tomáš Masaryk přihlásil do německého gymnáziav Brně. Podařilo se mu složit zkoušky do sekundy a díky výbornému prospěchu se mu postupně podařilo získat stipendium. Ve druhém semestru sekundy byl navíc přijat jako vychovatel v bohaté rodině policejního ředitele Antona Le Monniera.
Ve třídě brněnského gymnázia byl Tomáš Masaryk nejstarší a největší ze třídy. Považoval sám sebe již za dospělého a často se dostával do konfliktů s profesory. Předmětem jednoho z mnoha sporů se stala také Masarykova zkrachovalá láska k jedné dívce, která byla profesory vnímána jako studentův mravní poklesek. Masaryk také neustále odmítal chodit k povinné zpovědi.
Jednou si nechal mladého Masaryka zavolat sám ředitel školy. Snažil se mu domluvit a přimět ho k plnění církevní povinnosti, jde přece jen o formalitu a ani on sám těm „kněžským nesmyslům nevěří“. Na to Masaryk velmi ostře zareagoval: „Kdo jedná proti svému přesvědčení, je darebák!“
Rozzlobený ředitel chtěl studenta udeřit, ale ten na něho vzal pohrabáč. Incident málem skončil Masarykovým vyloučením ze všech rakouských ústavů. Naštěstí za ním stál policejní ředitel Anton Le Monnier. Případ zůstal mezi studentem a ředitelem a mladý Masaryk v tichosti dokončil ročník.
Další rok ho Le Monnier vzal s sebou do Vídně, kam se s celou rodinou přestěhoval a kde pak Tomáš Masaryk v roce 1872 úspěšně odmaturoval na akademickém gymnáziu.

Zdroj:http://www.muzeumtgm.cz/cz/osobnosti/Podrobny-zivotopis

Povinné školní zpovědi podle nařízení katolické, nekřesťanské církve! OTŘESNÉ !
pro nacionalisty v česku tvrdá realita
(Masarykova matka byla němkou otec slovákem, 17.9.2012 12:36:18)
Odpovědět
Terezie MasarykováZ Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Terezie Masaryková
Terezie Masaryková se syny Tomášem a Ludvíkem (stojící).Příbuzenstvo manžel Josef Masaryk
syn Tomáš Garrigue Masaryk
syn Jan Masaryk st.
syn Martin Masaryk
syn Ludvík Masaryk
dcera Františka Masaryková
vnučka Alice Masaryková
vnuk Herbert Masaryk

Terezie Masaryková, rozená Kropáčková (4. srpna 1813 Hustopeče – 22. dubna 1887 Hustopeče) byla matka prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Pocházela z Hané, byla německé národnosti. Jejím manželem byl od roku 1849 Josef Masaryk.

Kořeny její rodiny sahaly do Prostějova, odkud se přestěhovala do Hustopečí. Národnost Masarykové byla předmětem sporů nacionalistů. Tomáš G. Masaryk ve svém prvním životopise z roku 1875 napsal, že „matka je Němka“. Přesto během první světové války uvedl, že „rodem jsem čistý Slovák, bez maďarské či německé příměsi. Matka hovořila lépe německy než česky“
Re: pro nacionalisty v česku tvrdá realita
(Dan, 17.9.2012 12:42:12)
Odpovědět
doplnění...

prarodiče z matčiny strany byly oba němci, její matka byla čistou němkou, otec čechcem, ona si zvolil aněmeckou národnost, češtinou vládla špatně, neboť otec brzy zeměřel a doma se mluvilo výhradně německy.

I u Tomáše doma se mluvila většinově německy, Masaryk měl problémy se psanou češtinou, studoval totiž německé gymnásium, později ve Vídni Winklářskou školu, hovořil plynule německy, anglicky a francouzsky, čeština mu šla v mluvené podobě také dobře.


Vedle lucemburského němce Karla IV je to další český velikán s germánskou krví.

Masarykův původ zasazuje tak těžký úder jak slovanistům tak českým nacionalistům, slovák a němka, manželka američanka, kde je ten slovan ?? :-)
Re: pro nacionalisty v česku tvrdá realita
(Kalous, 17.9.2012 20:41:20)
Odpovědět
Dane, nedeformuj to. Někdo může být "směska" ale pevně se rozhodne být třeba Čechem nebo Moravákem. A může být větším vlastencem než "čistokrevný Čech či Moravák". Národnost je i otázka volby.
Re: pro nacionalisty v česku tvrdá realita
(frantisek zajicek, 17.9.2012 20:51:44)
Odpovědět
Dane,Tobe jako propagatorovi Moravy nevadi,ze Masaryk se na Moravu de facto vykakal a od te doby diky nemu neexistujeme?Ani Hitler si nedovolil nas opomenout.S timto velikanem bez do pr.de.le,FZ
Re: pro nacionalisty v česku tvrdá realita
(§ O §, 18.9.2012 8:20:09)
Odpovědět
Volle, že Moravu strčil do protektorátu v titulku, to obdivuješ? A že tam vystěhoval několik vesnic a dovezl německé kolonisty to víš? Morava byla za Hitlera samostatná asi jako Tibet v Číně. Ale s Moravany se tam výhledově nepočítalo.
Víš hovvno F.Z.
Re: pro nacionalisty v česku tvrdá realita
(Dan, 18.9.2012 9:38:42)
Odpovědět
Masaryk byl synem Slováka a Němky, přesto že vyrůstal na Hodonísku, tedy na Moravě, doma se mluvilo převážně německy a on pak studoval německé školy na moravě i v rakousku, není náhodou ani to že si našel americkou ženu.
On sám říkal že cítí nejvíce slovákem a evropanem, ale že rozdělení RU monarchie byla nutnost a dočasnost, pochyboval o schopnostech čechů si vládnout a měl pravdu !
Podobně jako Churchil i on hovořil o budoucím evropském superstátu.
Masaryk měl k Moravě dobrý v¨ztah a mnohokrát v Praze varoval před počešťováním Moravy, říkal o ní že je kulturně specifická, což se musí respektovat.

Jinak, já nejsem Masarykovec ani Havlovec, ale nevím o žádnách významnějších českých politicích přez všechny jejich vady, ty ano ?? žeby Husák nebo Gottwald ?? Ne pardon, Zápotocký to byl mazák, nebo Kika dokonce ???
:D

Jinak za Masaryka fungovala na Moravě autonomie v podobě zemského sněmu, nezrušil ji, to až komunisté a Havel ji nikdy neobnovil, což byla chyba.

Protwektorát byl čechy a morava, zdůrazňoval odlišnost obou zemí už v názvu a měl recht.
Re: pro nacionalisty v česku tvrdá realita
(Orgni, 17.9.2012 12:55:31)
Odpovědět
Masaryk se narodil v polovině 19.století, tedy v době, kdy Čechy, Morava a Slezsko byly součástí monarchie rakouské nebo též habsburské. V roce 1867 došlo k přeměně této monarchie na Rakousko-Uhersko.
V době monarchie byla čeština potlačovaná a utlačovaná řeč a stejně tak byl utlačováni lidé - Češi, Moraváci, Slezané.
V době existence rakousko-uherského království bylo běžné promíchání národností obyvatel na území dnešní ČR.
Jsem rád, že vznikl samostatný stát Československo. Rozdělení Československé republiky na dva státy: ČR a SR pokládám za pochopitelný a potřebný postup a vývoj.
Re: pro nacionalisty v česku tvrdá realita
(Hardy, 17.9.2012 17:49:32)
Odpovědět
Pánové díky za dobré informace, spousty jsem toho nevěděl. Díky.
Re: pro nacionalisty v česku tvrdá realita
(Stilet, 17.9.2012 21:46:20)
Odpovědět
Ten Slovenský nevolník Masaryk nebyl jeho otcem. To je jen legenda. Také by ho nemohl vydržovat na školách. Na to neměl příjem.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Bažant, 17.9.2012 11:52:21)
Odpovědět
K tomuto článku si dovolím užít repliku ze slavného seriálu Vlak dětství a naděje. Spolu s panem Vémolou volám: "Takhle může mluvit jedině hovado !"
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Makz, 17.9.2012 12:06:54)
Odpovědět
Pane Bartoši, co říkáte na Masarykovo heslo ???:

NEBÁT SE a NEKRÁST !
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Kylián, 17.9.2012 13:45:35)
Odpovědět
Další Bartošova snůška hloupostí a blábolů. Jen drobnost: napsat, že Masaryk zlehčoval nástup nacismu, může jen člověk, který o historii zavadil naposled na střední škole.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Disk, 17.9.2012 13:57:52)
Odpovědět
Pane Bartoši, každý člověk má nějaké dobré a nějaké špatné stránky.
Masaryk už je dost dlouho po smrti.
Udělal ve svém životě věci jak dobré, tak špatné.
Máte stejný metr také sám na sebe?
A co současní politici? Jaké klady a zápory vidíte na zdejších vládních politicich?
Jaké klady a zápory vidíte například na současném prezidentovi Václavu Klausovi?
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 14:16:37)
Odpovědět
Správně pane Disku. S tím lze jen souhlasit. Ale také by se neměl nikdo předstírat orgasmus při vyslovení jeho jména. Masaryk z Benešem a Štefánikem zdaleka neměl zdaleka takové zásluhy o vznik ČSR jaký mu věřící jeho kůltu připisují. Nejdůležitějí na té záležitosti byl zájem Francie a Italie. Nikoliv zájem těch českých velikánu velikánioviču. Masaryk měl největší vliv na réžím té Republiky a také proto vydržela jen dvacet roku kdy na existenci té Republiky ztratila zájem jak Francie tak Italie.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Kalous, 17.9.2012 20:57:09)
Odpovědět
Samozřejmě ČSR vznikla ne kvůli Masarykovi - ale jak říká Stilet, ale že se to hodilo Itálii a Francii, aby se rozpadlo Rakousko Uhersko a odpadl konkurent. Hodilo se to i USA. Stejně je nesmysl že Masaryk mohl mít vliv na protažení války. Pitomost je i podobná úvaha o sporu zda u nás revoluci v r. 1989 provedli chartisti s pomocí lidu nebo zda se režim sám vyčerpal a rozpadl. Byl to jen důsledek dohod mezi Reaganem a Grobim, CIA a KGB, která úkolovala STB. Za Brežněva či za plné funkce "železné opony" by se nedělo nic, max. by pár lidí dostalo pendrekem a šlo na pár měsíců do basy.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Vilma Vilná, 17.9.2012 14:06:35)
Odpovědět
To už tady zase exhibuje ten degenerát,Bartoši, Vy byste měl tu svou progresivní paralýzu léčit, to je hrozné, jak se Vám to zhoršuje. Vás by už neměli pouštět samotného na ulici, je to nebezpečné pro Vás i okolí! Zajděte za Kikinou, ať Vám přečte pohádku o neexistenci globálního oteplování, ono se Vám uleví!
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Petr T., 17.9.2012 14:34:02)
Odpovědět
Já nechápu ty lidi,kteří glorifikují Masaryka a přitom o jeho charakteru nemají ani tuchy.Moji prarodiče ho měli plné zuby,děda byl legionář a jak slyšel jméno Masaryk,tak dostal záchvat vzteku,bylo pro mě zajímavé,když se o něm rozpovídal.Tolik sprostých slov jsem ani neznal co z něho padaly!Masaryk byl pro něj zmetek jakýho svět neviděl....
Dnes pár dutohlavců něco plácne před národem nebo vydá bezcennou brožurku o Masarykovy a 80% národa dostane oslavný orgasmus,což nechápu!!!!
Bylo by dobré otevřít lidem oči,ale to se moc nehodí!
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Niky, 17.9.2012 14:48:42)
Odpovědět
V 70 letech minulého století jsem pracoval s jedním dědou a ten se o Masarykovi vyjadřoval také velmi vulgárně. Nikdy ovšem neřekl proč.
Klaus byl odzačátku pro ti našemu členství v NATO
(pro Nikyho, 18.9.2012 11:01:26)
Odpovědět
http://euportal.parlamentnilisty.cz/AddComment.aspx?ArtId=9591&ParId=135983

Byl také spolu s Dlouhým, proti druhé větvi Ingolštatdského potrubí, říkal že no nepotřebujeme že máme Družbu !!

Odpočátku nás táhl do Ruska a byl protizápdní.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 14:57:42)
Odpovědět
V padesátém roce jsme dva kluci byly na návštěvě i jedná staré paní. Tá nám řiká, kluci víte co byl Masaryk? Nevěděli jsme. Tak vzala tisícíkorunu s Masarykem a přehnula ji tak že bylo vidět jen ucho a říká vídíte? S toho ucha byla opravdu pěkná krysa a ona říká, tohle byl Masaryk.
Měli by jste se pídít po jiných kníhách a jiných článcích jak jen ty které velebí Masaryka. Podívejte se co se dnes dělá nad Havlem, jak že božské činy udělal třebas on na těch činech neměl vůbec žádnou zásluhu.
Když byl Masaryk informovámn o jakés revoltě tak se udiveně ptal: A to se ještě nestřílí?
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Hardy, 17.9.2012 17:56:33)
Odpovědět
Stilete s tou tisicikorunou, to jsou takové bezcenné kecy. možná se tak bavila děcka v základní škole.
Masaryk byl velký muž i přes svá negativa, zrovna tak Havel.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Petr T., 17.9.2012 19:12:15)
Odpovědět
Smutné je,že tvá mozková nedostatečnost se nedá léčit,ale nezoufej v této banánové republice nejsi sám.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Hardy, 17.9.2012 20:34:16)
Odpovědět
Petře T, rád si nechám od někoho podobně postiženého poradit. Ty tím už trpíš dlouho, viď?
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 21:53:17)
Odpovědět
Zajisté Hardy. Podstatné je to, že ho starší generace za krysu a zrádce považovala. Podařilo se zblbnou generace vyrostlé až za vlády tohoto absolutistického nekorunovaného monarchy který praktický rozhodoval o všem.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(frantisek zajicek, 17.9.2012 20:43:11)
Odpovědět
Masaryk totiz drzel legie v Rusku 2 roky...az do konecneho vitezstvi zidobolseviku.Pritom jsme ty legie tolik potrebovali doma.Nevim,proc se historici prou o Masarykuv puvod.Neni nic snazsiho,nez odebrat DNA.Ze by padl zase jeden mytus a zjistilo se ze je to nejaky Askenazy jako poleno?Proc asi odmital katolickou zpoved...?NO jo,ona pravda boli.Moje prateticka slouzila jako mlada ve Vidni a Masaryka mela rada jako hrebik v ri.ti,FZ
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Kalous, 17.9.2012 21:04:38)
Odpovědět
Františku, nekecej - legionáři spěchali ze Sibiře aby byli doma co nejdříve, Masaryk na to neměl skoro vliv - naopak je také potřeboval co nejdříve doma. Ono to nebylo lehké se na nepřátelské jednokolejce probojovat 4000 km až do Vladivostoku se 70 tisíci muži, které bylo nutné živit a téměř neustále museli odrážet útoky a sabotáže. Také nebyla sranda takové množství lidí dostat na lodích z Vladivostoku do Terstu a ČSR! Jesli si někdo myslí že se mohli legionáři dostat domů dříve cestou přímo domů tak je idiiot - ještě byla válka a Němci by je jako vlastizrádce popravili (Lenin to tak dokonce plánoval po uzavření míru s Němci, ale legionáři odmítli odevzdat zbraně a vydali se Transibiřskou magistrálou na východ).
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Kalous, 17.9.2012 21:21:33)
Odpovědět
Upřesnění: Transibiřská magistrála z Moskvy do Vladivostoku měří 9 288 km , tak to ti legionáři museli zdolat min. 7 000 km a ještě stačili Rusům sebrat celý carský zlatý poklad (celý vlak) a z jeho části vytvořit Legiobanku a vyzbrojit novou čsl. armádu.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Willander, 17.9.2012 15:11:58)
Odpovědět
P.Niky,od vás nikdy nečekám,že se vyjádříte bez zaujatosti.Prostě řečeno-p.Masaryk už vyšel z módy,jim zavedená demokracie v tehdejším Československu byla na vysoké úrovni a že někomu nebyl sympatický? I tomu věřím.V tehdejším státě bylo mnoho fašistů i komunistů,kteří Masarykovskou demokracii nemohli strávit.Tento první ,český president se již nemůže bránit nestoudnostem,vypouštěné různými chvastouny,kteří si historii přetváří dle svých představ.Čest jeho památce!
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Niky, 17.9.2012 16:59:59)
Odpovědět
Willandere, my Češi baštíme vše co nám historici a média naservírují a ani nás nenapadne o věcech přemýšlet! Uvedu jeden případ, který dokazuje, že mám pravdu. Po listopadu se diskutovalo, kdo bude předsedou federálního shromáždění padala různá jména v prvé řadě Dubček, když tu veřejně vystoupil V Havel a řekl: já bych si uměl představit v čele federálního shromáždění Ladislava Lise. Ladislav Lis byl v 50 letech fanatickým komunistou- stalinistou a velitelem komunistického koncentračního tábora Nikolaj. Přeji vám Willandere vše dobré.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(frantisek zajicek, 17.9.2012 20:33:47)
Odpovědět
Niky,mas pravdu,ale uznej,ze v te dobe nebylo z ceho vybirat.A Havlovi kumpani z Charty byli taky z drtive vetsiny Komanci vyhozeni v 69.FZ
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 22:06:10)
Odpovědět
Jistě, ti komanči byli "vyhození" ale komunisty zůstali. Vyhození ze strany neznamenalo, že nemohli být po čase vzati zpět a řádíli by jako před svým vyhozením.
Spíš to vypadá tak, že byli dání do kádrové rezervy pro možné příští využití.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Zdeněk84, 17.9.2012 20:26:08)
Odpovědět
"Tuto otázku jsem si kladl, když se už nějakou dobu věnuji postavě T. G. Masaryka z důvodu připravovaného "seriálu" o židovských stopách v historii novodobého českého státu (který jsem pracovně nazval "Obřezaná republika"" - a to myslíte vážně, nebo připravujete pokračování české sody?
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Pavel Skeptik I, 17.9.2012 22:03:46)
Odpovědět
Nikoliv, na to memá inteligenci :o)
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Peter L., 17.9.2012 20:42:28)
Odpovědět
Masaryk nikdy neuznal existenciu slovenského národa, za prvej republiky bol oficiálnou ideológiou jeho a jemu blízkych politikov tzv. čechoslovakizmus. Aj z tohto dôvodu ho niektorí "naši" protislovenskí politici /napr. Radičová a členovia mikroskopickej promaďarskej židovskej strany OKS/ dodnes uctievajú ako moslimovia Alaha.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Kalous, 17.9.2012 21:12:12)
Odpovědět
Kdyby nevzal Masaryk Slováky "pod křídla" tak jsou dosud Horní Uhry. Maďaři už měli po r. 1918 pod kontrolou půlku Slovenska - kdyby je neporazili čsl. legionáři a dobrovolníci, tak za chvíli Slovensko celé. Jak to může Slovákovi Masarykovi ještě někdo ze Slovenska vyčítat - jeden československý národ byla tehdy nutnost, bez toho by ani nový stát nevznikl - ani Češi a Moraváci by neobstáli, měli na svém území 3 miliony Němců tak jak Slováci Madary.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Jeeves, 17.9.2012 21:42:22)
Odpovědět
Byl bys raději v Maďarsku? Ještě je tady eventualita, že Slovensko by dnes bylo součástí Ukrajiny. Ale vzhledem k tomu, jak jsou Slováci vděčný národ, udělal by Masasyk nejlépe, kdyby se na vás tehdy vysr...
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 22:16:10)
Odpovědět
Otázka je, zda by jím to vadilo, kdyby mluvili už jen Maďarský. Nepochybují že by si na Slovensko ani nevzpoměli. Jsou tmavší jak češi, což značí že mají více krve maďarské. A také jsou jako Maďaří prudších divočejších povah.
Já se vám divím. I Čechy odešlo za poslední staletí mnoho českých lidí a jejích potomky vůbec nebolí, že neumí český. V minulosti před pronásledováním utíkali k tomu největšíjmu nepříteli pod ochranu. To je zajimavé nemyslíte a ještě podivnější, že utíkali k tomu největšímu možnému nepříteli?
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 17.9.2012 22:02:10)
Odpovědět
Jasně že Sklováky neuznával za nárdo. Měl se ale za osvoboditele Slováku a když se Hlinka ohradil před některými jeho činy, tak mu odštěkl : "Já jsem Slováky osvobodil" a k Hlinkovi s otočil zády. (Houbeles osbobodil.)
Kdyby Slovácí nebyli přidání k ČSR, tak by se nic nestalo. Prostě by nebylo Slovensko a nebylo by proč toho litovat. Zaniklo už více národu, jiných vzniklo a potomky těch zaniklých národu to vůbec ale vůbec nebolí. Kdyby opravdu Slovácí jako národ zanikli, tak by s nějvětší pravděpodobnosti kvíleli jen někteří češi, tak jak kvílí nad záníkem Lužických Srbu.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(mann, 18.9.2012 16:36:14)
Odpovědět
Karty jdou i obráceně. Lužice a Lužičtí Srbové jsou již poněmčeni úplně až na pár jedinců. Ale Prusko, hlavně východní Prusko je dnes polské a ruské, Němci tam už dlouho téměř žádní nejsou.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Opršálek, 18.9.2012 9:53:50)
Odpovědět
P. Petere,tehdy to bylo tak:I vaše Slovensko,i když dlouhý věk v područí Maďarska,toužilo po samostatnosti.A v té době byl p.Masaryk na vážkáh spojit dva rozlišné státy/ svou mentalitou/.Ale byli to vaši ,slovenští politici,kteří si to přáli.Tito věděli,že sami by takovou šanci neměli.A tak po 1.svět.válce se p.Masaryk ,p.Štefánik s vítěznými státy dohodli /tzv.Trianonská dohoda/na vytvoření Československa.Víc míň,nic více.Odměna Slovenska-vynucená samostatnost.Proč ne.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(vok, 18.9.2012 10:39:44)
Odpovědět
Je třeba podotknout, že na přizvání Slováků do společného státu měli eminentní zájem i Češi - aby se vytvořila výrazná slovanská majorita oproti germánské. V české kotlině tehdy žilo skoro 3,5 mil. Němců. Čechů nebyl ani dvojnásobek, což pro český nacionalismus (který bezesporu hrál roli) nebylo postačující a zakladatelé státu si toho byli vědomi.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Dan, 18.9.2012 13:56:26)
Odpovědět
Ano, a Slováci tam měli na milion maďarů, přez 100 tisíc němců a kolem 100 000 rusínů..
50 000 poláků a přez 35 000 chorvatů..

Byla to podobná směska jako my s němci, židy a dalšími..

čisté národy z toho udělali nacisté a beneš.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 18.9.2012 14:50:28)
Odpovědět
Ano tak je to. Češi měli eminetní zájem o Slovensko a proto Masaryk nemohl uznat Slováky za národ. Protože jen se Slováky měli češi jako Českoslovácí většinu. Jinak Češi byli v ČSR jen nejsilnější menšinou z osmi národu. Ale tá česká menšina vládla všem a dosti nešikovně.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(vok, 18.9.2012 16:01:03)
Odpovědět
Národnostní složení ČSR v r. 1938 (podle časopisu Spiegel, což je tiskovina seriózní):
Němci - 3,3 mil.
Češi - 6,5 mil.
Slováci - 2,5 mil.
Maďaři - 0,8 mil.
Poláci - 0,1 mil.
Ukrajinci - 0,4 mil.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 18.9.2012 22:22:34)
Odpovědět
Peter, jako slovanistovi by ti to mělo být jedno zda Masaryk a jeho souputncí uznávali Slováky za národ. Přece slované jedna rodina, no né?
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Radek3, 17.9.2012 21:38:53)
Odpovědět
To co mi dokázal poskytnout geniální komik Felix Holzmann, to mi nyní dávají články Adama B. Bartoše.. člověk se od srdce zasměje vygradované lidské blbosti a hned je mu líp..
Rozdíl je snad pouze v tom, že Felix toho docílil hereckým mistrovstvím, se kterým vystřihl utraturboblba pár excellence. Adam tuto roli vystřihne ještě lépe, a to aniž by se přetvařoval...
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Constance, 18.9.2012 0:55:44)
Odpovědět
Pane Bartoši – vybrat si jako objekt své kritiky někoho, kdo už zemřel, se podobá tanci na jeho hrobě. Pokud jste se už rozhodl být bojovníkem za mravní čistotu (i když není jasné, proč zrovna vy se cítíte být k tomu vyvolený), proč si nevyberete ke kritice soudobé žijící politiky, a to ty, kteří mají skutečně pořádné máslo na hlavě, až už co se soukromého života týče nebo odkláněním podezřelých financí na svá rodinná konta. Určitě byste jich našel plno napříč celým politickým spektrem. Nežijící jsou ale pro vás snadným objektem; těch se nebojíte, protože víte, že se už nemohou bránit.

Každý člověk má své silné i slabé stránky. TGM mimo jiné dokázal v zahraničí jen takovou maličkost, jako vybojovat a uhájit nám právo na samostatný stát a všeobecné mezinárodní uznání. Co významného jste vykonal vy kromě psaní jízlivých článků ?

A mimochodem p. Bartoši, slavíte vánoce? Víte, že Ježíš Kristus byl příslušníkem židovského národa, do kterého neváháte kdykoliv kopnout?
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Radek3, 18.9.2012 7:15:48)
Odpovědět
Pani Constance. Lidé které vzpomínáte, že by o nich měl Bartoš psát jsou pro bartoše nedotknutelní.. Řekl bych, že jí jejich chleba..
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 18.9.2012 15:12:47)
Odpovědět
Že by někdo psal o vás po smrti, tak si můžete být jist, že se to nestane. Ale o politicích i jiných vládcích je to naprosto obvykle. Jinák by se vůbec dnes nevědělo ani o vašem zbožňovaném Masarykovi. Myslíte že o vládnoucích mocipánech se má psát jen a jen chvála a dělat z ních polobohy bez vad a chyb? Prostě dokonalé polobohy?
Tá I. Republika vydržela pouhých dvacet roku a to také i zásluhou Masaryka a Beneše. Zanikla také a to asi převážně pro vnitřní rozpory. Po "osvobození" tá obnovena republika po 45 roce byla už jen takový bastard.
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(mann, 18.9.2012 16:46:17)
Odpovědět
To jsou starosti až někde zaoceánem. První republiku nám zrušil Hitler, ona totiž fungovala náramně dobře i přes tu národnostní směsku. I Němci si zvykali, často chodili vzájemně děcka na tzv. handly. Češi,mládež do německých rodin a německá mládež do českých rodin, aby se přiučili jazyk. Fungovalo to velmi dobře až do nástupu Hitlera. Až ten Němce zblbnul.
Po válce a kratičké druhé republice nás zabral a zrušil Stalin, takže samostatní jsme teprve pár desítek let. Víme pane Američane?
Re: T. G. Masaryk si liboval si v boření toho, co bylo národu drahé. Stejně jako Havel přisluhoval cizím zájmům
(Stilet, 18.9.2012 17:48:08)
Odpovědět
Co vy vůbec víte o té I. Republice? Byl to slepenc osmi národnosti a žádný národ kromě českých "vlastencu" nebyl spokojen. Dnešní réžím je daleko demokratičtější, daleko lepší a nejste také spokojeni. Místo vlastenecký tlachu by jste si měli přečíst memoáry těch kteří tehdy žili. Dokonce další modla českých vlastencu Beneš, tu I. republiku nijak nechválíl a hlásal že dobrá zdaleka nebyla a že tá nová musí být lepší. Sám tu I. Republiku odsuzoval. Přečetl jste si něco od Beneše? Starší lídé kteří prožili větší část za R-U vůbec tu republiku nepovažovali za slastnou tak jak vlastenci. Propaganda je jen propaganda a k pravdě má daleko. A to i vlastenecká propaganda.
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

euPortal.cz

Dalších 5 milionů muslimů míří do Evropy. Chtějí oplodňovat naše ženy, pošlapat nás, ovládnout. Je poslední šance stavající muslimskou kolonizaci Evropy zastavitTímto způsobem můžeme v EU jednoduše zabránit tomu, aby nám byly vnuceny kvóty na imigranty. Premiér Sobotka o tom ví, ale nevyužil to! Proč?České domácnosti se topí v dluzích. Po konzumním flámu přichází kocovina. Je za minutu dvanáctVrcholní politici evropských států vším, co dělají, přibližují Evropu k občanské válce a genocidě židů, křesťanů a ateistůTato věc smete z povrchu zemského nejen USA, ale měla by ničivé důsledky pro celý svět. Ruské bezpečnostní struktury tuto kritickou situaci začlenily do svých strategických plánů

euServer.cz

Zloděj Obama křičí "chyťte zloděje Putina". Rusové prý zabíjejí civilisty, USA je vraždí doopravdyPokud nechcete, aby naši zemi zaplavili imigranti, musíme vyjít do ulic a požadovat předčasné volby!

ePortal.cz

Velký zastánce uprchlíků přijel do jejich tábora a dostal málem mrtvici. Nakonec se rozhodl k něčemu...šokujícímu"Evropa musí jako jeden muž plnit naše rozkazy," tvrdí tento podivný chlapík a ještě podivnější ženština

Eurabia.cz

Tohle sluničkáři nepřežijí! Seminář antiislámistů v českém parlamentuPodle většiny Němců islám do Německa nepatří

FreeGlobe.cz

Íránský politolog uvedl příčiny nespokojenosti USA s operací v SýriiNeuvěřitelné! Uprchlická krize případ pro Hitlera? Prestižní německý deník šokoval své čtenáře. A co na to Freud? (+ foto)

Nezdravi.cz

Probuďme se: "Bratři" ze Západu si z nás udělali potravinové smetiště Evropy. Výrobci a obchodní řetězce nám kálí do úst. Jsme lidmi druhé kategorie. Ani psi to nežerou. Dokud budeme v EU, nic se nezměníMonsanto v šoku – kalifornie potvrzuje, že roundup bude označován jako „způsobující rakovinu“

ParlamentniListy.cz

Bývalý americký velvyslanec Norman Eisen pro PL: Putin uvažuje zastarale. Na Ukrajině testuje, co si může dovolit. V Česku velmi obdivuji tohoto politika...Sejdou se dva pánové a navzájem si přikyvují. Petr Žantovský žasne, čemu se dnes na ČT říká debata. Ovšem vrcholné číslo týdne předvedl Jaromír Štětina...
Články autora
Průzkum
Nelegální imigrace Měly by se lodi s nelegálními imigranty vracet zpět stejně jako nelegální imigranti a v krajním případě tyto lodi potápět? Měli by se nelegální imigranti, pokud překročí hranici a odmítnou poslechnout výzvu k návratu, střílet?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour