Ruský monarchista: Tradiční katolíci jsou naši spojenci v boji proti agresivnímu, antikřesťanskému Novému světovému řádu

Autor: odjinud | Publikováno: 9.12.2012 | Rubrika: Rozhovory
Ilustrace

Rozhovor s Nikolajem Truščalovem z Ruského carského hnutí

Přinášíme vám překlad zajímavého rozhovoru s Nikolajem Truščalovem, jenž funguje v Ruském carském hnutí jako koordinátor pro vnější vztahy. Rozhovor vedl Adam Tomasz Witczak z Organizacje Monarchistów Polskich. Z rozhovoru je patrné, že ruští monarchisté jsou jakožto aktivní organizace o "tisíc mil" dále, než kterýkoliv český monarchistický subjekt.Prosím, popište nám kořeny a počátky Ruského carského hnutí. Existovaly nějaké (byť pouze intelektuální) monarchistické kruhy v Sovětském svazu, nebo bylo toto hnutí činné pouze v emigraci?

Po bolševické revoluci a občanské válce byly v Sovětském rusku stále přítomni monarchisté a pro-monarchistické skupiny, které vedly protikomunistické ilegální aktivity ve spolupráci s ruskými emigranty. Byly však udolány především provokací NKVD.
Nejznámější protikomunistickou organizací Sovětského svazu po druhé světové válce byla Všeruská sociálně-křesťanská unie za osvobození lidí (??????), jejíž mnoho členů, konkrétně např. Vladimír Osipov a Leonid Borodin, explicitně tíhli k monarchistickým náhledům. Pro toto úsilí byli členové organizace perzekuováni. Ruské monarchistické hnutí a idea se paralelně rozvíjely v emigraci. Po vyhlášení glasnosti a perestrojky začaly v Sovětském svazu pozdních osmdesátých let aktivně vznikat monarchistické organizace, avšak některé z nich byly tak či onak řízeny KGB.
Ruské carské hnutí bylo založeno roku 2002 na základě Všeruského monarchistického centra a ze začátku bylo skupinou monarchistů-intelektuálů. Bylo rozhodnuto, že se začne s vydáváním časopisu, později hnutí začalo přitahovat mládež, aby rozvinulo další oblasti činnosti.

Jaké jsou hlavní aktivity RKH? Jde o politickou stranu? Zdá se že se neomezujete pouze na diskuze a semináře, ale organizujete také demonstrace, sportovní setkání apod. Prosím, řekněte nám k tomu něco víc.

Ruské carské hnutí není politickou stranou, je politickým hnutím, což nám umožňuje vyvíjet aktivity v mnoha širokých oblastech.
Pracujeme momentálně v několika oblastech. Sociálně-politické směřování RKH zahrnuje pořádání shromáždění, demonstrací, konferencí, politických debat, spolupráce s politickými stranami apod. Vojensky-sportovní zaměření zahrnuje výcvik našich přátel a spojuje v sobě boj beze zbraní, atletiku, zacházení se zbraněmi a vojenskou taktiku. Informativní zaměření zahrnuje práci na našem informativně-analytickém webovém portálu "Pravicový náhled", časopis "Carský náhled", noviny "Pravicový náhled" a vydávání knih. RKH organizuje také akce náboženského charakteru (procesí a modlitby k připomenutí Ruských vladařů a hrdinů) a charitně se angažuje v práci pro sirotčince, pravicové politické vězně a Srby v Kosovu.

Čtěte také:

Charles Coulombe: Proč jsem monarchistou?

Charles A. Coulombe: Ideálnou formou vlády je katolícka monarchia

Proč se monarchista dovolává prezidenta? Jde o vlamování „pravdolásky“ mezi národovce a klausovce?

Návrat Kráľa

Prečo som monarchista

Jakou společnost chce konzervativní monarchista?Z vašeho úhlu pohledu, jaké jsou hlavní problémy monarchistických hnutí v Evropě? Souhlasíte s tím, že příliš často jde o malé debatní kluby nebo organizace, které se soustřeďují jen na historii, genealogii či dokonce záležitosti jako řády, pocty a odívání?

Ve dvacátých a třicátých letech minulého století byli monarchisté seriózní politickou silou, například ve Francii (Francouzská akce), Německu (Stahlhelm) a Španělsku (Karlisté). Nyní však evropští monarchisté se svými vlastními národy postrádají kontakt. Jistě, mnoho z nich se angažuje v historii nebo genealogii a nechtějí vidět problémy, které se v jejich zemích objevují, nebo se obávají konkrétního občanského a politického angažování. Proto jsou monarchistická hnutí v Evropě často marginalizována. Podívejte se na takové monarchisty v Libyi: ti se nebojí za moc a obnovení monarchie bojovat a to dokonce se zbraněmi v rukou.
Problém je také v samotných evropských panovnících, z nichž mnoho již není panovníky v doslovném smyslu, nýbrž svou funkci berou pouze dekorativně. Monarchisté z takových zemí by měli následovat příkladu Japonských a Thajských krajních (far-right) pravičáků, kteří aktivně usilují o návrat monarchie a panovníků k plné síle.

Popište nám vaše náboženské stanovisko. Jste členy nějaké konkrétní ortodoxní církve? A jaký je váš postoj vůči katolicismu, zvláště tradičnímu katolicismu v západní Evropě? Existuje v Ruské Ortodoxní církvi také problém s modernismem?

Členové RKH jsou farníky Ruské Ortodoxní církve Moskevského patriarchátu a celonárodní Ruské Ortodoxní církve. Samozřejmě i Ruská Ortodoxní církev má, podobně jako Římskokatolická Církev a protestantské denominace, problém s modernitou. Církev zůstává baštou zastánců konzervativních hodnot, pročež se nedávno stala subjektem útoků. Toto je globální trend a katolíky, zvláště tradiční, nahlížíme jako naše spojence v boji proti agresivnímu, antikřesťanskému Novému světovému řádu.

K tématu:

Na Západě zvítězil marxismus, ale Rusko prožívá národní obrodu křesťanských a tradičních hodnot

Proč by měla česká pravice vzhlížet s nadějí k Putinově Rusku. Z Ameriky se stává Říše zla

Zdegenerovaný Západ, který vyhrál Studenou válku, prosazuje ideály radikální levice, a tradiční hodnoty hájí Rusko

Jakou Západní civilizaci chceme zachránit před sebevraždou? Křesťanskou, osvícenskou, či postmoderní buzerantskou?Jaký je váš názor na Jednotu Ortodoxních nosičů transparentů (Union of Orthodox banner-bearers), kterou založil Leonid Simonovič?

Tuto organizaci respektujeme a spolupracujeme s nimi, stejně jako s dalšími Ruskými Ortodoxními monarchistickými sdruženími. Jejich velmi radikální názory, specifické odívání a další doprovodné znaky od nich však většinu lidí odpuzuje.

Máte nějaké vztahy s nacionalistickými sdruženími? Občas můžeme zaslechnout o různých ruských "národně revolučních", "národně bolševických" nebo dokonce "národně socialistických" skupinách, především ve spojení s pouličním násilím apod.

RCH není pouze monarchistickým, ale také nacionalistickým sdružením. Věříme, že obnovení monarchie se musí stát završením stavu (top of the state) ruského národa, za nějž bojujeme. Tudíž aktivně spolupracujeme s různými nacionalistickými a pravicově-konzervativními sdruženími jako jsou národní demokraté a národní socialisté. Ale s bolševiky, i když si oblékají "národní kostýmy", nechceme mít nic společného.
Věřím, že Ruská, Polská a další evropská monarchistická sdružení by měla s nacionalisty aktivně spolupracovat, i když spolu ne vždy budou souhlasit ve svých názorech a typech aktivit. Také zde v důsledku židovskými masmédii vytvořeného negativního obrazu není mnoho nacionalistů, avšak díky stoupajícímu vlivu islámu a přílivu imigrantů získává nacionalismus rychle na popularitě. Nacionalisté však postrádají precizní ideologii a naše konzervativně-revoluční monarchistické ideje tudíž přijdou vhod. Mnoho ruských monarchistů je současně také nacionalisty a, což je nejdůležitější, díky naší propagandě i mezi nacionalisty stoupá počet stoupenců monarchie.

Co si myslíte o Putinovi a jeho politice? Zdá se že v Rusku je silná pro-putinovská propaganda, která jej popisuje jako "silného muže pro těžké časy". Je to ale pravda?

Většina Rusů je díky své mentalitě a věkovité politické tradici podporovateli autoritativní vlády. Toto využívali komunisté a nyní jejich následovníci ve tváři Putina. Rusko nyní opravdu potřebuje národního diktátora (regenta), jakým byl Francisco Franco. Putin však není Franco, je to republikán a liberál, jen malinko konzervativnější než jeho předchozí přátelé a soudruzi v liberální opozici. Aby zůstal u moci, byl přinucen učinit malé ústupky konzervativní a pravoslavné komunitě.
Jeho diktatura není národní, nýbrž nelidská, jeho síla je založena na dotujících příslušnících oligarchie a velké armádě zkorumpovaných úředníků. Navzdory jeho image mocného vládce jsou ruští lidé jeho vládnutím unaveni. Putin se drží pouze proto, že lidé místo něj nenacházejí vážnější alternativu.

Jaké jsou vaše ekonomické názory? Sdružení polských monarchistů bere inspiraci především z libertariánských / volně-tržních ekonomických idejí (Rakouská ekonomická škola, Ludwig von Mises apod), víme však, že někteří monarchisté podporují distributivismus, zemědělství, křesťanský korporativismus apod.

Zkušenost s volně-tržní reformou v Rusku byla smutná. Jejím důsledkem se hlavní část národního bohatství dostala do židovských rukou. Mezi ruskými monarchisty jsou velmi populární ideje sociálního monarchismu, mezi jehož stoupenci byli takoví monarchisté, jako Konstantin Leonťjev, Lev Tikhomirov, Charles Maurras, a nebo korporátní ekonomický model, který byl nastolen ve Španělsku generálem Frankem. Jsme obhájci soukromého vlastnictví, tak jak je definováno národním legálním vědomím, jakožto jednoho z kořenů obnovy monarchie. Kapitál zde však musí být pro dobro země a jejích občanů a strategické oblasti ekonomiky by měly být řízeny státem.

Jaký je váš názor na Alexandra Dugina a jeho "Euroasijské" ideje? Zdá se že se někteří ruští nacionalisté angažují v různých pohanských Slovanských kultech. Berete takové neopohanství, jež je poměrně populární mezi stoupenci "Nouvelle Droite" a "Integrálně tradicionalistických" kruhů, jakožto bludnou duchovní cestu a nebezpečnou hrozbu pro křesťanskou civilizaci?

Základem ideologie Euroasiatů je zápas s anglosaským imperialismem. Proto Dugin a jeho druhové spojují nespojitelné: pravicové a levicové ideje, patriotismus a internacionalismus, monarchismus a neobolševismus, ortodoxní křesťanství, islám a okultní nauky. Navzdory některým zajímavým Duginovým myšlenkám (zvláště v jeho poslední knize) nepovažujeme Euroasiaty za své přátele.
Někteří ruští nacionalisté jsou oddáni Slovanskému pohanství. Můžeme a měli bychom spolupracovat s těmi z nich, jež nevyjadřují radikální antikřesťanství, také proto, abychom před nimi svědčili o pravé víře. Vštěpování temných duchovních kultů evropským národním patriotům pod pláštíkem tradicí je velmi nebezpečné. V momentě, kdy Evropa definitivně ztratí své křesťanské kořeny, budeme pohlceni islámem. Zároveň věříme našim stoupencům-podporovatelům konzervativních hodnot v zemích, kde křesťanství není tradičním náboženstvím, konkrétně RKH komunikuje s japonskými a thajskými krajními pravičáky (far-rights).

Existují v současném Rusku nějaké důležité či slavné osobnosti, které podporují monarchii a jsou aktivní v monarchistickém hnutí? Mám na mysli vědce, spisovatele, básníky, možná umělce ...

Mezi ruskými umělci, spisovateli a vědci je mnoho stoupenců monarchismu, avšak téměř žádný z nich se neangažuje v jeho propagaci, zvlášť pokud se to týká politické oblasti. RKH aktivně spolupracuje s jedním z mála otevřeně monarchistických spisovatelů, autorkou novely "Mešita naší Paní v Paříži", paní Elenou Chudinovou.

Jaký je postoj průměrného ruského občana vůči ideji monarchie? Je mezi běžnými, typickými Rusy nějaký "carský sentiment"?

Podle průzkumů veřejného mínění, 20-30 % Rusů podporuje monarchistické ideje. Avšak nedostatek přijatelných kandidátů na trůn a nepříliš silná pozice ruských monarchistů v politice nyní neumožňují restauraci monarchie. Máme tedy před sebou mnoho práce!

 

 

 http://dividingmytime.typepad.com/.a/6a01287734c58f970c0133ed439db6970b-500pi 

http://img.photobucket.com/albums/v284/Lynneth_del_Serpentas/AE/OurWorldToday/Russian_Coat_of_Arms.jpg

 

http://rt.com/files/politics/monarchy-tsar-party-russia/monarchy-tsar-party-russia.n.jpg

 

 

 

http://www.ekaterinburg.tv/images/Nikolai.jpg

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/d/d3/20100720093809!Standard_of_the_Russian_Tsar.png

 

http://pirate.shu.edu/~wisterro/cdi/Russia%20-%20Imperial%20Crown.jpg

 

 http://www.tristarmedia.com/bestofrussia/images/crown3.jpg 

Klíčová slova: konzervatismus  | nacionalismus  | křesťanství  | Rusko
3375 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení
Komentáře


Re: Ruský monarchista: Tradiční katolíci jsou naši spojenci v boji proti agresivnímu, antikřesťanskému Novému světovému řádu
(Mirek Dušín, 9.12.2012 2:29:33)
Odpovědět
Monarchismus vypadá pěkně na papíře ale v reálu je to katastrofa.

Je jen otázkou času kdy si židovská média a židovští lichváři panovníka ochočí a závaží... a jak se poté takového pomazaného individua zbavit ,obzvláště když si nafrká várku budoucích vlastizradců? Stačí se podívat za západní Evropu.

A co když se panovníkem stane notorický blb jako poslední car, nebo vyšinutý užitečný idiot židovstva jako poslední kaiser který zničil Svatou koalici?
Re: Ruský monarchista: Tradiční katolíci jsou naši spojenci v boji proti agresivnímu, antikřesťanskému Novému světovému řádu
(., 9.12.2012 8:15:18)
Odpovědět
ŽIDE OD KRAV CO KRADEŠ NAJCKY, OKAMŽITĚ MI PŘESTAŇ V NOCI VYSÍLAT DO HLAVY!
Re: Ruský monarchista: Tradiční katolíci jsou naši spojenci v boji proti agresivnímu, antikřesťanskému Novému světovému řádu
(Saýc, 9.12.2012 9:49:42)
Odpovědět
Dužýn ušmaš zvěceny sély? 21.12.2012 PŘINDU NA ZVĚD AUKOHO NE U VIDIM ZVĚČENY SÉLY TOHO ZEŽERU!

Ačtěte TVAROVÁNI! http://www.varovani.org/
Re: Ruský monarchista: Tradiční katolíci jsou naši spojenci v boji proti agresivnímu, antikřesťanskému Novému světovému řádu
(Kallous, 9.12.2012 11:01:09)
Odpovědět
Vono už stačí Dušíne jací bllbci už ovládají EU, už ani ti císařové a cárové nejsou potřeba.
Re: Ruský monarchista: Tradiční katolíci jsou naši spojenci v boji proti agresivnímu, antikřesťanskému Novému světovému řádu
(Pavel Skeptik I, 9.12.2012 14:07:29)
Odpovědět
Od kdy Vám, takovému socanovi Bruselofašisté vadí? Já myslel, že jste soudruzi?
P.S. když čtu Dušína, teprve nyní chápu jaký je Van Rumpál duševní gigant! Vlastně možná ne, ale určitě pravidelně navštěvuje svého psychiatra a prášky řádne papá....
Re: Ruský monarchista: Tradiční katolíci jsou naši spojenci v boji proti agresivnímu, antikřesťanskému Novému světovému řádu
(Mirek Dušín, 9.12.2012 16:57:27)
Odpovědět
Není náhoda že talmudické židovstvo dělá vše pro to aby v Evropě zničilo demokracii, ať už momentálně pod rouškou levicových nikým nevolených komisařů úkolovaných z London City či v budoucnu v podobě jakýchsi totalitarně sionistických režimů (likvidujících vše autenticky národní) ,což zde na pokyn Tel Avivu propaguje Joch.

V národní demokracii (např.švýcarského typu) nemá rádobysvětovládné marxisticko sionistické židovstvo šanci.
Cirkev svatá přeje pěkné zážitky s naším Nafukovacím ministrantem!
(Chvilka s reklamou, 9.12.2012 17:05:52)
Odpovědět
KATOLICKÁ CÍRKEV se konečně postavila čelem k pohlavnímu zneužívání ministrantů. Papež BENEDIKT XVI. rozesílá do všech farností praktickou sexuální pomůcku – nafukovacího chlapce, který by měl kněžím dostatečně kompenzovat jejich touhy.

http://megabulvar.wordpress.com/2012/09/22/nafukovaci-ministrant/
Mé Národy koruny české!
(Franz Gilles von Jilek, Erbprinz zu Wankowitz, z Boží Milosti král český, markrabě moravský, vévoda slezský a císař obnovené Svaté řše římské, 9.12.2012 16:09:26)
Odpovědět
Evropská integrace je možná a bude úspěšná pouze za předpokladu plného obnovení Svaté říše římské na principu katolického monarchismu.

Nástupnické státy Svaté říše římské, které si uchovaly i za poslední dvě staletí katolický ráz, bude možné sjednotit jedině na principu společné historické kultury.

V první fázi se bude jednat o sjednocení a užší spolupráci zemí Koruny České, Rakouska, Lichtenštejnska, Bavorska a Slovinska. V těchto zemích je důležité upevňovat katolickou i monarchistickou kulturu s odkazem na staletí společné historie v rámci Svaté říše římské. Evropská integrace může být úspěšná jen s tímto zdravým srdcem Evropy.

V druhé fázi se bude jednat o sjednocení tohoto zdravého srdce obnovené Svaté říše římské s dalšími katolickými státy, Polskem a Litvou, Slovenskem, Maďarskem a Chorvatskem.

Ve třetí fázi bude možné, aby tato katolická liga zemí obnovující Svatou říši římskou rozšířila svoji působnost o další katolické monarchie Evropy, zejména Belgické království, Lucemburské velkovévodství a vstoupila v přátelský mírový dialog s pravoslavným Ruským impériem, přičemž toto spojenectví bude největší zárukou prosperity a míru pro celou evropskou křesťanskou civilizaci.

Je nanejvýš důležité, abychom se vydali na tuto dlouhou a zodpovědnou cestu za obnovení Svaté říše římské a záchranu evropské křesťanské civilizace bez nacionalistických vášní a s vědomím lásky k našim národům a naší vlasti.

Vyhlašuji křížovou výpravu za obnovení Svaté říše římské a záchranu evropské křesťanské civilazace a sám se stavím do jejího čela.

Chvála Kristu !

Franz Gilles von Jilek,
Erbprinz zu Wankowitz,
z Boží Milosti král český,
markrabě moravský, vévoda slezský
a císař obnovené Svaté říše římské
Re: Ruský monarchista: Tradiční katolíci jsou naši spojenci v boji proti agresivnímu, antikřesťanskému Novému světovému řádu
(Kronus Jaroslav, kolín, 10.12.2012 0:45:16)
Odpovědět
Vraní prdy! Vraní prdy!
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

euPortal.cz

Tato věc smete z povrchu zemského nejen USA, ale měla by ničivé důsledky pro celý svět. Ruské bezpečnostní struktury tuto kritickou situaci začlenily do svých strategických plánůVida, že to jde. Ruské nálety za jeden týden zničily čtyřicet procent infrastruktur Islámského státu. Amerika je směšnáImigranty nakládat rovnou do kontejnerů a srovnat je podle barvy pleti. Reptající obyvatelstvo do lágrů či se ho zbavit. I to se může stát, říká policejní exprezidentBlízký spojenec USA přijal zákon, že všichni ateisté jsou teroristé. Washington uvítal, že se tato země stala předsedou výboru pro lidská práva OSNTo je děsivé - za kritiku imigrace vězení, pokuty a odebrání dětí. Dienstbier má mnoho inspirace, jak občany zotročit

euServer.cz

Pokud nechcete, aby naši zemi zaplavili imigranti, musíme vyjít do ulic a požadovat předčasné volby! Pýcha většinou předchází pádu, pane Obamo! Rusko sice války nezačíná, zato je vítězně končí…

ePortal.cz

Z této údajně dětské hry vás zamrazí. Má něco společného s uprchlíky a jednou evropskou zemíTen jim to zase nandal! Kéž by se tento člověk narodil v České republice

Eurabia.cz

Podle většiny Němců islám do Německa nepatříCo nedokázal Adolf Hitler, tak to dokázala Merklová! Deutschland kaputt. „Bravo“ Merkel!

FreeGlobe.cz

Neuvěřitelné! Uprchlická krize případ pro Hitlera? Prestižní německý deník šokoval své čtenáře. A co na to Freud? (+ foto)Imigranti z Afriky znásilnili levicovou aktivistku a její soudruzi ji nutili ve jménu boje mlčet

Nezdravi.cz

Probuďme se: "Bratři" ze Západu si z nás udělali potravinové smetiště Evropy. Výrobci a obchodní řetězce nám kálí do úst. Jsme lidmi druhé kategorie. Ani psi to nežerou. Dokud budeme v EU, nic se nezměníMonsanto v šoku – kalifornie potvrzuje, že roundup bude označován jako „způsobující rakovinu“

ParlamentniListy.cz

Obchoduje se s lidmi, s dětmi, s orgány. Exposlankyně Čurdová po osmi letech v Radě Evropy odkrývá šokující informace, které souvisí s migracíPane premiére, zastavte je... Senátor Jirsa viděl na vlastní oči, co provádí imigranti v Makedonii. A naléhavě píše Sobotkovi
Články autora
Průzkum
Nelegální imigrace Měly by se lodi s nelegálními imigranty vracet zpět stejně jako nelegální imigranti a v krajním případě tyto lodi potápět? Měli by se nelegální imigranti, pokud překročí hranici a odmítnou poslechnout výzvu k návratu, střílet?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour